Strategisk kompetanseplan

3 Læringsarenaer

Kristiansund kommune skal være en lærende organisasjon som skaper gode forutsetninger for læring hos medarbeiderne, og arbeidsstedet skal være en viktig lærings- og utviklingsarena. Kommunen skal ha fokus på individuell læring og utvikling for den enkelte medarbeider, men også på kollektiv læring og organisasjonslæring.

3.1 Interne læringsarenaer

Interne læringsarenaer
Interne læringsarena Forklaring
Hverdagslæring Den enkelte arbeidsplass er den viktigste og mest effektive læringsarenaen. Alle arbeidsplasser må skape et miljø der det å dele kunnskap og erfaringer blir en daglig del av arbeidet.
Kollegaveiledning/ skulder ved skulder Opplæring av ny eller repetisjon av gammel kunnskap der interne eller eksterne fagpersoner er veiledere. Veiledningen kan bli gitt både individuelt og i grupper. En god veileder har evne til å være støttende, formidle relevant kunnskap, praktiske ferdigheter og engasjement.
Mentor Erfaren kollega som benytter sine erfaringer og sin kunnskap til å veilede andre. Gjennom diskusjon og veiledning skal mentor bidra til at en kollega får en personlig og faglig utvikling. En mentor skal veilede, gi råd, motivere, stille spørsmål, lytte, utfordre og gi støtte.
Bruk av tilsatte som kunnskapsdeler/ foreleser Alle ansatte har et ansvar i å videreformidle kunnskap. Ansatte kan benyttes som interne foredragsholdere til interne kurs. Hele organisasjonen skal ha ei positiv holdning til å frigjøre tid slik at dette er mulig.
Internundervisning Internundervisning på den enkelte enhet eller på den enkelte arbeidsplass er en opplæringsmetode som er effektiv ved oppdatering av hele arbeidsgruppa på et spesielt tema eller metode. Slik opplæring skjer i arbeidstida.
Refleksjonsgruppe (erfaringsutveksling) Reflektere over egen praksis der målet er å se muligheter for endring og utvikling gjennom å ha et kritisk blikk på egen praksis.
Internkontroll og kvalitetssystem Ved avviksmelding/-håndtering ligger det muligheter for læring.
Hospitering Hospitering er en lærings-/utviklingsmetode som gir mulighet for å hente kunnskap i andre enheter enn sin egen. Ved hospitering utfører ansatte ordinært arbeid ved en annen arbeidsplass enn sin egen i en tidsavgrenset periode. Hospitering gir også muligheter for tverrfaglig samarbeid.
Nettbasert læring Nettbasert læring omfatter både e-læring og læring ved hjelp av videokonferanse. Her integreres ulike teknologityper for å legge til rette for opplæring. Fag- og brukertilpasset teknologi kombineres med undervisning på enheten og /eller fjernundervisning.
Inntak av elever, lærlinger og studenter Ved å ta imot elever, lærlinger og studenter holder kommunen seg faglig oppdatert. Dette er en del av kommunen sin strategi for å være en lærende organisasjon, og også med tanke på rekruttering.

 

3.2 Eksterne læringsarenaer

Eksterne læringsarenaer
Eksterne læringsarenaer Forklaring
Eksterne nettverk Nettverksgrupper rettet mot fag, prosjekt og planarbeid gir verdifull kompetansepåfyll i form av felles refleksjon og samarbeid på tvers.
Formell utdanning Formell utdanning er all læring av ferdigheter og kunnskap som resulterer i dokumentasjon som f.eks. fagbrev, studiepoeng, autorisasjon.
Kurs/seminar Kunnskap kan innhentes ved deltakelse på kurs og seminar. Enhetene bør ha plan for deling av ny kunnskap. Deltakelse på kurs/ seminar gir mulighet for å knytte kontakter og skape nye nettverk.
Studieturer /besøk Studieturer skaper nettverk utenfor kommunegrensen, og besøk fra andre kommuner gir nyttig erfaringsutveksling