Strategisk kompetanseplan

5 Økonomiske virkemiddel

Økonomiske virkemiddel
Tema Beskrivelse
Kompetanseutviklingstiltak pålagt av arbeidsgiver Når kurs eller kompetanseutvikling er pålagt av arbeidsgiver skal arbeidsgiver dekke kursavgift og undervisningsmateriell. Utgifter til reise og opphold blir dekt av arbeidsgiver etter satser i statens reiseregulativ.
Kurs som er på fridager Deltidstilsatte og turnuspersonale som er pålagt å delta på kurs eller annen opplæring godkjent av lederen, får lønn for kursdagen(e) med inntil 7,5 timer per dag. Kompensasjon av reisetid på fritid må avtales på forhånd av nærmeste leder. For deltakelse på studier, kurs og lignende gjelder det samme.
Utdanningspermisjon Rett til utdanningspermisjon er regulert etter AML§12-11 og HTA§14.2.
Plikttjeneste/bindingstid Bindingstid skal avtales, jf. HTA kap 14.3, i de tilfellene Kristiansund kommune gir vesentlig økonomisk støtte til kompetanseheving. Bindingstiden er avgrenset til 2 år. Det er ikke bindingstid hvis det ikke blir gitt økonomisk støtte. Hvis den ansatte slutter før bindingstiden er utgått, må utgiftene forholdsmessig tilbakebetales til arbeidsgiver. I økonomisk støtte inngår stipend, permisjon med lønn m.m.
Krav til ansatte Kompetanseutvikling setter krav til egeninnsats og oppnådd kvalifikasjon, deltakerbevis eller bestått eksamen. Når den ansatte har deltatt på kompetansehevingstiltak finansiert/ støttet av arbeidsgiver, er den ansatte forpliktet til å dele ny kunnskap med kollegaer.
Lønn etter avsluttet kompetanseheving Medarbeidere som har gjennomført avtalt kompetanseheving kan få øking av lønn etter avtale med personal- og organisasjonssjefen i forkant av studiet, jfr. kommunens reglement om etter- og videreutdanning (EVU), eller eventuelt etter forhandlinger i medhold av pkt. 4.A.4 i Hovedtariffavtalen. Ny lønn gjelder fra tidspunktet dokumentasjonen blir lagt fram eller etter avtale med arbeidsgiver. Det skal være en skriftlig avtale mellom medarbeider og arbeidsgiver før kompetansehevingen starter.
Bruk av ansatte som forelesere Alle ansatte har et ansvar for å videreformidle kunnskapene sine. Ansatte som tar på seg undervisning, der alt arbeid tilknyttet undervisningen skjer i arbeidstiden, har ikke rett på ekstra godtgjøring. Medarbeidere kan godtgjøres et avtalt beløp per undervisningstime for opplæringsaktivitet som blir gjennomført i fritiden. Beløpet skal omfatte forberedelse og undervisning i forhold 1:1.
Kommunale kompetansemidler Ansatte som er under grunnutdanning eller etter-/videreutdanning har mulighet til å søke kommunalt stipend. Tildeling av kommunalt stipend skal alltid baseres på prioriteringene i strategisk kompetanseplan. Det vil også være mulig for studenter på utvalgte fagområder å søke om stipend mot at de søker på stilling i kommunen etter fullført utdanning.