Opptakskriterier kommunale barnehager

 

  • Barn som i henhold til lov om barnehager §12a har rett til plass i barnehage. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
  • Barn som fyller ett år i august-november det året det søkes om barnehageplass.
  • Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager §13 og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.
  • 5 åringer (Siste år før skolestart)
  • Andre spesielle behov/barn med fremmedspråk.
  • Søsken av barn som allerede har plass i barnehage.
  • Enslig forsørger som er i arbeid/utdanning.
  • Familier der begge foresatte er i utdanning/arbeid.
  • Ledige plasser etter at opptakskriteriene blir fulgt og der vektingen er lik, tildeles ved loddtrekning.
  • Opptaket skjer etter en vurdering av situasjonen til hvert enkelt barn/familie. Ved opptaket prøver man å ta hensyn til at den totale sammensetningen av barnegruppen blir god og hensiktsmessig.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund