Pris og betaling

 

 

Foreldrebetaling for kommunale barnehager i 2023

Maksprisen for en barnehageplass i kommunen er kroner 3000,- per måned fra 01.01.23

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

 

Gratis kjernetid/redusert foreldrebetaling

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette blir kalt gratis kjernetid. Inntektsgrensen for å få innvilget gratis kjernetid er satt til kr 598.825,-  (Gjelder fra 01.08.22) 

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer en 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass videreføres. Fra og med 01.01.23 vil husholdninger med inntekt under kr. 550.000,- har rett til redusert foreldrebetaling. 

Søskenmoderasjon

Kommunen skal gi foreldre minimum 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og minimum 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller flere barn, dersom:

a. søsken bor fast sammen, og

b. går i barnehager i samme kommune. 

Reduksjon i foreldrebetalingen som følge av søskenmoderasjon beregnes av foreldrebetalingen i den barnehage det aktuelle barnet har plass. Dette gjelder også i de tilfeller der søsken går i forskjellige barnehager innen samme kommune.

Med barn nummer 2 menes det nest eldste barnet som går i barnehage, og med barn nummer 3 menes det tredje eldste barnet som går i barnehage. Tilsvarende gjelder for flere barn i barnehage.

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret.

I de tilfellene der foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet, i beregning av søskenmoderasjon, anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Samværsforeldre kan derimot ikke påberope seg søskenmoderasjon for andre og tredje barn. Eventuell avtale om delt fast bosted må legges frem for Kristiansund kommune v/ Servicetorget. Går barnet i en privat barnehage, må avtalen legges frem for styrer i den enkelte barnehage.

Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor. Fosterbarn regnes som søsken. Det gis ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Barnehage

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for melk, mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen, betales etter reell kostnad og fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Mer informasjon om betaling i barnehage

  • Barnehageplassene faktureres i begynnelsen av hver måned med betalingsfrist den 20.
  • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
  • For barn med rett til plass i september, oktober og november faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

  • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned.

  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.

  • Ved ekstraordinært langt fravær grunnet sykdom, kan foresatte likevel søke om å bli fritatt for oppholdsbetalingen.
  • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. 

 

Endre betaler av barnehageplassen

Endring eller fordeling av betaling faktura barnehage (PDF, 114 kB)

Forskrift om foreldrebetaling I barnehage finner du her

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund