Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.


Dette kan du søke om

Oppfyller du kravene vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Du blir satt på venteliste dersom vi ikke har en ledig egnet bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du:

 • ha lovlig oppholdstillatelse i Norge
 • ha vært folkeregistrert i Kristiansund kommune i to år (unntak for flyktninger som skal førstegangsbosettes i Kristiansund etter avtale mellom Den norske stat og Kristiansund kommune).
 • ha fylt 18 år
 • være uten bolig nå eller at nåværende leieforhold opphører innen 6 måneder uten mulighet for fornyelse
 • være økonomisk vanskeligstilt
 • ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte
 • trenge en tilpasset bolig og ikke være i stand til å skaffe deg bolig på annen måte

Hvis du oppfyller grunnvilkårene til å få kommunal bolig, vil kommunen gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller grunnvilkårene.

Dette koster det

 • Husleien er basert på det som til enhver tid er gjengs leie. Dette varierer med størrelse og beliggenhet.
 • Husleie for omsorgsboliger er vedtatt av Bystyret og har en fast pris uavhengig av størrelse og beliggenhet. 
 • Kommunale leietakere kan søke statlig bostøtte. Dette kan gi deg lavere boutgifter.
 • Vi krever ikke depositum.


Slik søker du om å leie kommunal bolig

1. Finn frem disse vedleggene

Legg ved

 • Utskrift fra siste ligning
 • Dokumentasjon over alle løpende inntekter (lønnslipp, trygd/pensjon, forsikringsutbetaling, vedtak om sosialhjelp, bidrag, barnetrygd mv)
 • Leiekontrakt, og evt. oppsigelse dersom du leier bolig

Legg ved om det er aktuelt for deg

 • bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
 • dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • separasjons- eller skilsmissebevilling
 • samværsavtale
 • bekreftelse på sosiale eller medisinske problemer
 • hvis andre vedlegg, oppgi hvilke
   

2. Fyll ut søknadsskjemaet og signer

3. Send inn søknaden med vanlig post eller ta det med til Servicetorget.

 

Dette skjer videre

 • Vi behandler søknaden så snart som mulig.
 • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov. Maksimum ventetid er 2 år.
 • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. 
 • Leieavtalen inngår du med Eiendomsdrift. Den varer i tre år og kan forlenges dersom du fortsatt oppfyller grunnvilkårene for å leie kommunal bolig. Tidspunkt for signering og utlevering av nøkler må avtales med Eiendomsdrift på forhånd.

 

Klage

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Les mer om hvordan klage her

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund