Gebyr for boligtilsyn og feiing

Hva betaler du for?

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Brann- og eksplosjonsvernvernlovens § 28, annet ledd hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering.

Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurdering

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

 

Betalingssatser

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.530,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.780,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 452-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 665,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.374,-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.374-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.692,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.692-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.692-
Lett varebil/personbil Per time 585,-
Tilhengersprøyte Per time 585,-
Bærbar motorsprøyte Per time 470,-
Vannsuger Per time 370,-
Elektriske pumper Per time 320,-
Høytrykkspyler Per time 320,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 320,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.374,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 845,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.270,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.550,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 845,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

For flere kommunale priser se kommunale betalingssatser.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund