Feie og tilsynsgebyr

Hva betaler dere for ?

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Brann- og eksplosjonsvernvernlovens § 28, annet ledd hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering.

Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurdering

 

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

Betalingssatser

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.470,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.780,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 565,-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 831,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.340,-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.340,-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.650,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.650,-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.650,-
Lett varebil/personbil Per time 570,-
Tilhengersprøyte Per time 570,-
Bærbar motorsprøyte Per time 465,-
Vannsuger Per time 360,-
Elektriske pumper Per time 310,-
Høytrykkspyler Per time 310,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 310,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.340,-
Forbruksmateriell Forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 825,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.240,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.480,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 825,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

For flere kommunale priser se link : kommunale betalingssatser