Gebyr for boligtilsyn og feiing

Hva betaler du for?

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Brann- og eksplosjonsvernvernlovens § 28, annet ledd hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering.

Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurdering

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men må sees på som et fast gebyr uavhengig av når feiing og tilsyn gjennomføres.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller hvis:

  • Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
  • Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende trygg og sikker atkomst til fyringsanlegget. 

Gebyrfritak

Kommunen kan gi fritak fra å betale feie- og tilsynsgebyr i følgende tilfeller:

  • Bygningen har ikke montert ildsted.
  • Alle ildsted kobles ifra skorstein og hull etter røykrør mures igjen på en forskriftsmessig måte.

Dersom eier unnlater å melde installasjon av fyringsanlegg, kan kommunen kreve gebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.
Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakoplingen og at hull etter røykrør er murt igjen på en forskriftsmessig måte.

 

Betalingssatser i Kristiansund kommune

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.850,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.850,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 466-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 686,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.410-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.410-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.750,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Lett varebil/personbil Per time 600,-
Tilhengersprøyte Per time 600,-
Bærbar motorsprøyte Per time 480,-
Vannsuger Per time 380,-
Elektriske pumper Per time 330,-
Høytrykkspyler Per time 330,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 330,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.410,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 870,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.310,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.620,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 870,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

For flere kommunale priser se kommunale betalingssatser.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund