Oppføring av skorstein

Skorstein er en viktig bygningsteknisk installasjon. Den skal normalt vare i hele husets levetid. Den har til oppgave å skape undertrykk i ildstedet samt å sørge for at røykgassen ledes trygt ut over taket uten å forvolde skade på mennesker eller verdier.

Søknadsplikt

Oppføring av skorstein (gjelder også skorsteiner som rives og bygges opp på nytt såfremt det er under taket) er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4. Som følge av dette er det krav til ansvarlige foretak for oppmuring (UTF) og for kontroll (KUT). En selvbygger kan sette opp sin egen skorstein, men da må det søkes om personlig godkjenning. Personlig godkjenning kan du få dersom du kan dokumentere kompetanse på området.

Monteringsveiledning eller brannteknisk godkjenning (sertifikat med godkjenningsnummer av produktet) må vedlegges søknaden. Dersom skorsteinen ikke er godkjent av Sintef, men av et annet organ/institusjon, må en bekreftelse om at skorsteinen er testet og godkjent iht. gjeldende europeiske standarder medsendes søknaden. 

SØK (ansvarlig søker), UTF (ansvarlige foretak for oppmuring) og PRO må fylles ut før søknaden behandles. Har søker sentral godkjenning, og de forannevnte punktene ikke er behandlet i godkjenningen, må det søkes lokal godkjenning for den rollen som ikke omhandles av den sentrale godkjenningen. Dette gjelder både nyoppføring, rehabilitering og riving.

NB ! En søknad per skorsteinsløp

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsskjema
 • Kontrollplanskjema for oppføring.
 • Fasadetegning av huset.
 • Nabovarsel Gjelder nyoppføring av skorstein. Dersom ny skorstein skal erstatte en gammel, dvs. at det har vært skorstein der tidligere, trengs ikke nabovarsel.
 • Nabovarsel gjenpart. NB Kart med navn på naboer må vedlegges!
 • Sentral godkjenning eller Søknad om lokal ansvarsrett for de som ikke har sentral godkjenning. Har du sentral godkjenning, MÅ vi få dokumentasjon på godkjenningsnummer.

Vi ber om at dokumentene ikke stiftes sammen.

Dimensjonering

En skorstein må dimensjoneres til det ildstedet/de ildstedene den skal betjene. Et åpent ildsted vil for eksempel kreve mye større tverrsnitt enn et lukket ildsted. Et åpent ildsted anbefales tilknyttet eget løp.

Forklaring til punktene:

 1. Søknadsskjema: Alle rubrikkene må fylles ut. NB viktig at produktnavn og godkjenningsnummer på produktet er beskrevet. I rubrikk "søknad om ansvarsrett" må funksjonskodene beskrives (se info veiledning til SAK).
 2. Kontrollplan for oppføring av skorstein: Fyll ut kolonne kontrolloppgave, krav om dokumentasjon, ansvarlig utførende, navn på tiltakshaver og adresse. Ved anmodning om ferdigattest fylles hele skjemaet ut.
 3. Fasadetegning av huset: Send inn fasadetegning eller en skisse av huset med plassering av ny skorstein.
 4. Nabovarsel: Fyll ut nabovarsel. Ved rekommandert sending til naboer vil ikke feiervesenet behandle søknaden før det har gått tre uker pga. eventuelle klagebehandlinger.
 5. Kart over naboer som har fått nabovarsel: Kartet må være fullstendig over hvilke naboer som er varslet. Naboer som grenser til eiendommen skal varsles.
 6. Lokal godkjenning: Har ikke søker sentral godkjenning må det søkes om lokal godkjenning. Alle rubrikkene i skjemaet MÅ fylles ut og signeres. Har søker sentral godkjenning, er det nok å skrive organisasjonsnummer i selve søknadsskjemaet.

Nabovarsel kan sløyfes dersom det blir satt opp en ny skorstein hvor det tidligere har stått en som er revet.

Saksgang

 • Søker sender inn søknad - Byggesak behandler denne.
 • Byggesak sender igangsettingstillatelse - tiltaket kan igangsettes.
 • Søker sender inn anmodning om ferdigattest når tiltaket er fullført - byggesak behandler denne (unntatt riving av skorstein - søker må skriftlig be om ferdigattest)
 • Byggesak sender ferdigattesten - tiltaket kan tas i bruk.
 • Behandlingstid 1 - 4 uker under forutsetning av alle papirer er riktig utfylt.


Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein (PDF, 92 kB)

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund