Rehabilitering av skorsteiner

Rehabilitering av skorstein med innmontering av nytt innerrør er søknadspliktig tiltak.

Dette gjelder også skorsteiner som rives og gjennoppbygges under taket. Plan og byggesak behandler søknad om rehabilitering, riving og nyoppføring av skorstein. Byggesaksgebyr iht kommunens  gebyrregulativ.

  •  Riving og gjenoppbygging av skorstein over tak er ikke søknadspliktig tiltak.

Vennligst påfør på søknad om avstandsholdere vil bli benyttet når skorsteinen rehabiliteres med fleksible stålrør

NB ! En søknad per skorsteinsløp.

SØK (ansvarlig søker), UTF (ansvarlige foretak for oppmuring) og PRO må fylles ut før søknaden behandles. 

Søknad om rehabilitering av skorstein skal inneholde:

  • Søknadsskjema
  • erklæring om ansvarsrett
  • Gjennomføringsplan
  • Monteringsveiledning eller brannteknisk godkjenning (sertifikat med godkjenningsnummer av produktet) kan vedlegges søknaden. Dersom skorsteinen ikke er godkjent av Sintef, men av et annet organ/institusjon, må en bekreftelse om at skorsteinen er testet og godkjent iht. gjeldende europeiske standarder medsendes søknaden.

Vi ber om at dokumentene IKKE stiftes sammen.

Dimensjonering

En skorstein må dimensjoneres til det ildstedet/de ildstedene den skal betjene. Et åpent ildsted vil for eksempel kreve mye større tverrsnitt enn et lukket ildsted. Et åpent ildsted anbefales tilknyttet eget løp.

Forklaring til punktene:

  1. Søknadsskjema: Alle rubrikkene må fylles ut. NB viktig at produktnavn og godkjenningsnummer på produktet er beskrevet. I rubrikk "søknad om ansvarsrett" må funksjonskodene beskrives (se info veiledning til SAK).
  2. Kontrollplan for rehabilitering av skorstein: Fyll ut kolonne kontrolloppgave, krav om dokumentasjon, ansvarlig utførende, navn på tiltakshaver og adresse. Ved anmodning om ferdigattest fylles hele skjemaet ut.

Byggesak minner om at det må sendes inn en søknad per skorstein. Inneholder skorsteinen flere løp, regnes denne som en. Opplys eventuelt hvor mange løp det er.

Saksgang

Søker sender inn søknad - Byggesak behandler denne.( send kopi til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste)

Byggesak sender igangsettingstillatelse - tiltaket kan igangsettes.

Søker sender inn anmodning om ferdigattest når tiltaket er fullført - byggesak behandler denne (unntatt riving av skorstein - søker må skriftlig be om ferdigattest)

Byggesak sender ferdigattesten - tiltaket kan tas i bruk.

Behandlingstid 1 - 3 uker under forutsetning av alle papirer er riktig utfylt.

Søknadskjema

Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein (PDF, 92 kB) - skjemaet sendes til postmottak@kristiansund.kommune.no

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund