Hvordan jobber barnevernstjenesten?

Hvordan jobber vi?

Hvordan jobber vi?
 • Undersøke mottatte bekymringsmeldinger og søknader om tiltak
 • Gi råd og veiledning til barn, ungdom og deres familier
 • Iverksette og følge opp hjelpetiltak
 • Iverksette og følge opp omsorgstiltak
 • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som er i kontakt med barn, unge og deres familier
 • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
   

Når barneverntjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn/ungdom, så skal det blant annet innhentes informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet/ungdommen i hverdagen slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhentes skriftlig eller muntlig.

Hvis du ønsker å snakke med noen før du melder en sak

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe 71 57 43 96 og diskutere saken anonymt med mottak.

Ved akutte henvendelser utenom våre åpningstider, kontakt Nordmøre og Romsdal barnevernvakt på tlf. 976 01 616.

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

 • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Merk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
 • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
 • Som offentlig melder kan du ikke være anonym.
Hva skjer med bekymringsmeldingen din?

Dersom du melder fra, kan dette bidra til at barnet, og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Barnevernet gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp

Når du har sendt inn bekymringsmelding, skal barnevernet gjennomgå meldingen, og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse. Eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barnevernet skal gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt, innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Barnevernet kan ha behov for mer informasjon

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre, eller barnet selv for å få mer informasjon.

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om, og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Her kan du lese mer om gangen i en barnevernsak

 

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Hjelpetiltak

Eksempel på hjelpetiltak er; fritidskontakt, besøkshjem, foreldreveiledning, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dette er frivillige tiltak.

Omsorgstiltak

Dersom barnet, eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere, eller lengre tid kan en få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene, eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

Når barneverntjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn/ungdom, så skal det blant annet innhentes informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet/ungdommen i hverdagen, slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhentes skriftlig, eller muntlig.

Er du innkalt til et Startmøte?

Alle familier som er i kontakt med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes, kan få tilbud om Startmøte i undersøkelsen.

Målet med Startmøter er å skape større åpenhet om barneverntjenestens undersøkelse, skape ny, og felles forståelse for situasjonen i familien. Og at man sammen kan gjøre en felles innsats overfor familien, ut fra deres ønsker, erfaringer, og ut fra barneverntjenestens vurderinger.

Hvem deltar i startmøtet?

Til et Startmøte blir familien og barneverntjenesten enige om hvem av offentlig, og privat nettverk som skal inviteres. Det vurderes hvem som kan ha viktig informasjon, og en viktig rolle videre i forhold til barnet/ungdommens omsorgssituasjon.

Familien samtykker skriftlig til at relevant informasjon kan deles mellom møtedeltakerne i møtet.

Barnet/ungdommen blir invitert med på møtet. Dersom han/hun ikke ønsker å delta er det barneverntjenestens ansvar å bringe barnet/ungdommens stemme inn i møtet.

Hvordan foregår et startmøte?

I et Startmøte får alle høre den samme informasjonen. Man bruker tid på å la alle si hva de tenker, og mener, dette for å bedre forstå hvordan situasjonen i familien er. Samt at man felles skal finne ut hva som kan, og bør gjøres videre.

Startmøte bidrar til økt medansvar, og medvirkning.

I forkant av et startmøte vil alle offentlige instanser ha blitt bedt om å forberede seg på hva de ønsker å få frem i møtet. 

Familien vil bli trygget av kontaktperson på hva som vil skje i møtet. Det er til enhver tid familien selv som bestemmer hvem som får være til stede i et slikt møte.

Familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk, og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et familieråd kan brukes i alle faser av en sak, og i ulike type barnevernssaker. 

Her kan du lese mer om Familieråd

 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Barnevernvakt
Telefon 976 01 616

Telefontid
Mandag-fredag: 15:30 - 08:00
Lørdag, søndag og helligdager: døgnåpent

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 1
6522 Frei