Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du (søkeprosessen)

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • NB! Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).
 • Under utfylling av skjema blir du bedt om å oppgi 2 referansepersoner (personer som kjenner deg: arbeidsgiver, tante, lærer).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan og senest innen to uker.
2. Samtale hos barnevernet på Frei
 • Vi blir enige om møtetidspunkt og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Her finner du oss (kart).
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent eller ikke godkjent som tiltaksperson.
 • Politiattest må være ok hvis vi skal godkjenne deg.
3. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

 

4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson må du fylle ut taushetserklæring.
 • Fyll ut skjema om taushetserklæring.
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.

 

Vi matcher deg og klient

Møte med berørte parter

Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
Å finne en god match er viktig for alle parter og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

Underveis tar vi kontakt med deg og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

Forventninger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

Vi jobber med å lage et digitalt skjema for dette.

 

Ulykkesforsikring for barn og unge

Ulykkesforsikring for barn og unge sammen med fritidskontakt (støttekontakt) og i besøkshjem

 

 

Støttekontakt/fritidskontakt

Som støttekontakt, eller fritidskontakt, kan du bidra med positive opplevelser og utvikling - være en god rollemodell og en viktig person i et barns liv.  Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv. De fleste oppdrag som støttekontakt er på rundt fire timer i uka. I noen tilfeller har en støttekontakt ansvar for flere barn, den følger et barn inn i en bestemt aktivitet, eller de møtes i grupper med flere barn og støttekontakter.

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen. Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre, trygge voksne og gi dem positive opplevelser. For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsynsførere

Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).

For å ivareta at barn i fosterhjem har tilstrekkelig oppfølging av tilsynsfører, har barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes oppnevnt en egen tilsynsfører som vil ta alle nye tilsynsføreroppdrag. Eksisterende tilsynsførere vil fortsette som før.

Se merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem (Rundskriv Q-1/2014).

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en uavhengig person som følger med på at barnet har det bra. Tilsynsføreren må ha evne til å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor. En tilsynsfører skal kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet, at målsettingen for tiltaket er i fokus, og at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt.

 

Generelt om tiltakspersoner

Barneverntjenesten har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre familier. I de fleste tilfellene bor barna hjemme med foreldrene sine, og familien samarbeider med barneverntjenesten om frivillige hjelpetiltak. Det er også barn og ungdommer som bor i fosterhjem som kan ha behov for støtte fra flere personer.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget. Støttekontakter, besøkshjem og tilsynsførere får betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt. Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
0900-1500

Barnevernvakt
Telefon 976 01 616

Telefontid
Mandag-fredag: 1530-0800
Lørdag, søndag og helligdager: døgnåpent

Åpningstider

Mandag - fredag
0900-1500

Adresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 1
6522 Frei