Hvordan jobber barneverntjenesten?

Hvordan jobber vi?

  • Undersøke mottatte bekymringsmeldinger og søknader om tiltak
  • Gi råd og veiledning til barn, ungdom og deres familier
  • Iverksette og følge opp hjelpetiltak
  • Iverksette og følge opp omsorgstiltak
  • Tverrfaglig samarbeid med andre instanser som er i kontakt med barn, unge og deres familier
  • Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
     

Når barneverntjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn/ungdom, så skal det blant annet innhentes informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet/ungdommen i hverdagen slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhentes skriftlig eller muntlig.

Hjelpetiltak

Eksempel på hjelpetiltak er; fritidskontakt, besøkshjem, foreldreveiledning, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dette er frivillige tiltak.

Omsorgstiltak

Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan en få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene, eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. 

Når barneverntjenesten har besluttet å undersøke omsorgssituasjonen til et barn/ungdom, så skal det blant annet innhentes informasjon. Det gjøres fra de som er i kontakt med barnet/ungdommen i hverdagen slik at vi får en god oversikt over omsorgssituasjonen. Slik informasjon kan innhentes skriftlig eller muntlig.

Er du innkalt til et Startmøte?

Alle familier som er i kontakt med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes, kan få tilbud om Startmøte i undersøkelsen.

Målet med Startmøter er å skape større åpenhet om barneverntjenestens undersøkelse, skape ny og felles forståelse for situasjonen i familien og at man sammen kan gjøre en felles innsats overfor familien ut fra deres ønsker, erfaringer og ut fra barneverntjenestens vurderinger.

Hvem deltar i startmøtet?

Til et Startmøte blir familien og barneverntjenesten enige om hvem av offentlig og privat nettverk som skal inviteres. Det vurderes hvem som kan ha viktig informasjon, og en viktig rolle videre i forhold til barnet/ungdommens omsorgssituasjon.

Familien samtykker skriftlig til at relevant informasjon kan deles mellom møtedeltakerne i møtet.

Barnet/ungdommen blir invitert med på møtet. Dersom han/hun ikke ønsker å delta er det barneverntjenestens ansvar å bringe barnet/ungdommens stemme inn i møtet.

Hvordan foregår et startmøte?

I et Startmøte får alle høre den samme informasjonen. Man bruker tid på å la alle si hva de tenker og mener, dette for å bedre forstå hvordan situasjonen i familien er. Samt felles finne ut hva som kan og bør gjøres videre.

Startmøte bidrar til økt medansvar og medvirkning.

I forkant av et startmøte vil alle offentlige instanser ha blitt bedt om å forberede seg på hva de ønsker å få frem i møtet. 

Familien vil bli trygget av kontaktperson på hva som vil skje i møtet. Det er til enhver tid familien selv som bestemmer hvem som får være til stede i et slikt møte.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
0900-1500

Barnevernvakt
Telefon 976 01 616

Telefontid
Mandag-fredag: 1530-0800
Lørdag, søndag og helligdager: døgnåpent

Åpningstider

Mandag - fredag
0900-1500

Adresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 1
6522 Frei