Søk sykehjem

 

Sykehjem er et tilbud for de som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Mange mennesker med omfattende funksjonssvikt har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Noen har så omfattende behov for helse- og omsorgs­tjenester at det er vanskelig å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp gjennom tjenester i hjemmet.

For mange tjenestemottakere i en slik situasjon vil plass i sykehjem være et tilbud som er tilpasset deres funksjonsnivå. I sykehjemmet er det personale til stede hele døgnet. Legetjeneste og fysioterapitjenester er også tilgjengelige.

I sykehjem kan det gis både

  • Tidsbegrenset opphold
  • Langtidsopphold

 

Korttidsopphold

Tidsbegrenset opphold/korttidsopphold i sykehjem er et tilbud til tjeneste­mottakere som av ulike årsaker har behov for et sykehjemsopphold i en tids­begrenset periode. Tjenesten benyttes i perioder for tjenestemottakere som på grunn av sykdom trenger omfattende tilsyn og hjelp.

Tidsbegrenset opphold/korttidsopphold kan være aktuelt i forbindelse med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, avlastning eller i forbindelse med overgangspleie ved utskrivning fra sykehus. I tillegg har enkelte behov for sykehjemsplass av kortere varighet i forbindelse med pleie ved livets slutt.

Langtidsopphold

Langtidsopphold er et tilbud til personer som har et varig, omfattende, døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig. Et langtidsopphold i sykehjem er permanent, med oppfølgning og tilsyn hele døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har:

  • et spesielt utfordrende sykdomsbilde
  • behov for økt faglig kompetanse
  • behov for et skjermet tilbud
  • et totalt omsorgsbehov, hvor den fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at du, hjemmetjenesten, og/eller nettverket rundt deg, ikke lenger er i stand til å ta hånd om deg på en forsvarlig måte i hjemmet
  • har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

 

Hva koster det?

Hva koster det?
Type opphold Pris
Dag-/nattopphold kr. 100 per opphold
Korttidsopphold kr. 180 per døgn
Langtidsopphold Døgnkostnad beregnes etter inntekt. Én måned er gratis fra innleggelsesdato. Har beboer vært på korttidsopphold eller annet institusjonsopphold mer enn 60 døgn inneværende år, betales det for langtidsopphold fra dag én.
Avlastning Gratis

 

Hvordan søke? 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal bo hjemme så lenge som mulig.