Utviklingssentral for Region Midt Norge

Friskliv og Mestring  ble i mai 2017 tildelt rollen som Utviklingssentral for frisklivssentraler.

Friskliv og Mestring har sammen med Verdal ansvar for Region Midt Norge.

Det er 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

Utviklingssentraler

For å styrke kompetanse, kvalitets- og utviklingsarbeid i frisklivssentralene, etablerte Helsedirektoratet i 2014 en ordning der fem frisklivssentraler er utviklingssentraler. Nå kommer det fem nye til, og Friskliv og Mestring Kristiansund er en av de.

 

Dette er frisklivssentraler som er godt forankret i egen kommune og har lang erfaring.

Utviklingssentraler skal bidra til å implementere anbefalinger og kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale frisklivssentraler med vekt på forankring og etablering av tilbudet:

 

  • Ta i mot henvendelse fra kommuner og frisklivssentraler.
  • Tilby hospitering.
  • Bidra aktivt til at Idebanken for frisklivssentraler blir et nyttig verktøy i etablering, kvalitets- og utviklingsarbeidet. Nettverk for utviklingssentraler er ansvarlig for drift av idebanken etter avtale.
  • Bidra til å spre aktuell informasjon fra Helsedirektoratet.
  • Jobbe systematisk med kommunikasjonsarbeid.
  • Ha en egen, oppdatert hjemmeside og bruke sosiale medier aktivt i informasjonsarbeidet.
  • Være en støttespiller og samarbeidspartner for fylkesmennene og fylkeskommunene i egen region og bidra til nettverksbygging. Utviklingssentralene kan være en bidragsyter på regionale nettverkssamlinger.
  • Delta i forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i samarbeid med universitet/høgskoler og andre forskningsmiljø.
  • Samarbeide med de andre utviklingssentralene

 

Utviklingssentralene utgjør nasjonalt nettverk for utviklingssentraler

Samarbeidspartnere: