Frivillighetsstrategi

Kristiansund kommune har frivillighetskoordinator lagt til Storhaugen helsehus. 

Kristiansund er kommet godt i gang med å strukturere og koordinere den frivillige innsatsen.
 

I nasjonale føringer og satsningsområder som «Leve hele livet» og «Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet» blir kommunene sterkt oppfordret til å ha ordnede og ryddige rammer rundt frivillig innsats, noe vår strategi og modell legger til rette for.
Strategien har fire hovedgrep som skal legge til rette for et systematisk og godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, redusere ensomhet, samt rekruttere og beholde frivillige på helse- og omsorgsfeltet.


De fire hovedgrepene er:
• Mobilisering
• Samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen
• Kompetanse, utvikling og innovasjon
• Forenkling og tilrettelegging


Økt press på kommunale tjenester, færre overføringer fra staten og demografiske endringer gjør det helt nødvendig for kommunene å tenke nytt. Vi ser frivilligheten som en viktig bidragsyter til å gi økt livsglede- og kvalitet både til hjemmeboende og til de som bor i institusjon.


Frivilligheten skal ikke gå på bekostning av egne ansatte, men komme som et supplement til den ordinære tjenesteproduksjonen.