Søk på helse og omsorgstjenester

Seksjon forvaltning, helse og omsorg tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ta gjerne kontakt med Servicetorget for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden. 

Hvem kan søke om tjenester?

Personer over 18 år skal søke selv. Foreldre og foresatte søker på vegne av egne barn.
Nærmeste pårørende kan søke tjenester til personer som er fratatt samtykkekompetanse.
Verger som er oppnevnt til å ivareta personlig forhold, kan søke på vegne av den man representerer.
Andre må ha skriftlig fullmakt fra den som har behov for tjenester.

Vergeoppnevnelse, fullmakt og samtykkevurdering, må vedlegges søknaden.
Du kan også levere slike dokumenter til kommunen (Servicetorget) som et enkeltstående papirdokument.
Har du allerede levert fullmakt til kommunen, kan du henvise til dette i søknaden/klagen.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Du søker om tjenester ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.
Det kommer egne skjema for individuell plan, kommunal bolig og pårørendestøtte (avlastning og omsorgsstønad).

Kristiansund kommune har elektroniske søknadsskjema.
Søknader inneholder sensitive opplysninger og må behandles konfidensielt.
Det krever at du logger deg inn med BankID.
Har du ikke anledning til å søke elektronisk, kan du benytte papirsøknad

Forberedelse til søknad
 • Skal du søke elektronisk må du ha klar egen BankID. Dette gjelder også om du skal søke på vegne av andre.
   
 • Skal du hjelpe søker, bør vedkommende bruke egen BankID.
  • Søknaden blir preutfylt med den som logger seg inn med BankID.
   (Preutfylt = Fødselsnummer, Fornavn, Etternavn, Gateadresse, Postnr, Poststed, Telefon)
  • Hvis du søker på vegne for andre med din BankID, må du fylle ut skjemaet med informasjon om søkeren. Du må ha søkerens fødselsnummer tilgjengelig (11 siffer)

    
 • Tenk gjennom hva du trenger hjelp til og hvorfor.
  Du vil bli spurt om diagnoser, situasjon, mestringsevne og hjelpebehov.
   
 • Fullmakt, samtykkeerklæring, vergeoppnevnelse eller spesialistuttalelser.
  Har du slike liggende på din PC, kan du sende disse som vedlegg til den elektroniske. søknaden.
  Om ikke må du levere/sende papirkopi til Servicetorget.

 

Du bør ha det klart om du ønsker tjenester knyttet til hjemmet, eller institusjonsopphold, eller rehabilitering.
Det er ikke mulig å søke om tjenester i hjemmet og institusjonsopphold eller rehabilitering i samme søknad.  

Elektronisk søknadskjema

Søknad om helse og omsorgstjenester

 

Følgende skjema kommer snart:

 • Søknad om avlastning og omsorgstønad
 • Individuell plan
 • Søknad om kommunal bolig
Papirsøknader

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 138 kB)

 

Følgende skjema kommer snart:

 • Søknad om avlastning og omsorgstønad
 • Individuell plan
 • Søknad om kommunal bolig

 

Papirskjemaet sendes til:

Kristiansund kommune
Tildeling og koordinering
Postboks 178
6501 Kristiansund

 

Søknadsbehandling

Hvem behandler søknaden?

Det er seksjon Forvaltning, helse og omsorg som behandler alle søknader og saker om helse- og omsorgstjenester.
Seksjon Forvaltning, helse og omsorg har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Seksjon forvaltning, helse og omsorg skal sørge for lik behandling av alle søknader, uavhengig av hvor i kommunen du bor. Alle som søker tjenester fra kommunen, skal få et skriftlig og begrunnet vedtak.

 

Hva kan du forvente av oss

 • Vi behandler din søknad konfidensielt i et datasystem som kun omfatter helse og omsorgstjenester.
 • Søknaden vil bli utredet av en saksbehandler med relevant fagkompetanse og fremlagt for avgjørelse i et tverrfaglig inntaksråd.
 • Søknad blir vurdert individuelt og ut ifra gjeldene lov, forskrift og vedtatte standarder.
 • Det er et mål at tjenester som du får innvilget, skal sette deg i stand til å klare deg mest mulig selv.
 • Du skal så langt det er mulig få medvirke i tilrettelegging av tjenestene.

 

Hva vi ønsker fra deg som søker

 • Skal Inntaksrådet kunne treffe riktig avgjørelse på din søknad, må du gi saksbehandler alle relevante opplysninger om din helsetilstand og funksjonsbegrensninger.
 • Vær nøye med å fylle ut søknadskjemaet. Du kan gjerne legge ved dokumenter med utfyllende opplysninger fra andre instanser og helsepersonell.
 • Alternativt kan du samtykke til at kommunen innhenter opplysninger fra andre instanser og helsepersonell. (Eksempelvis fra kjernejournal eller din fastlege.)
Vedtak og frister
 • Du vil få et skriftlig og begrunnet svar på din søknad. 
 • Du kan forvente svar innen 4 uker. Dersom vi trenger lenger tid for å behandle saken din, vil du innen fristen få et foreløpig svar med begrunnelse og tidsangivelse for fremdriften i saken din.
Evaluering av tildelte tjenester

Som tjenestemottaker, vil ditt behov for tjenester bli fortløpende evaluert av de som yter deg tjenester. Små endringer vil bli gjort i samråd med deg. Større endringer i tjenestebehovet krever ny vurdering og nytt vedtak. Dersom det blir aktuelt, vil du motta et skriftlig varsel som gir deg mulighet til å uttale deg.

Klagebehandling vedtak

Hvorfor klagerett

Klageretten er ment å gi en ekstra sikkerhet for deg som søker om- eller som mottar tjenester.
Den skal sikre at forvaltningen treffer riktige avgjørelser på din søknad, og at innvilgede tjenester er individuelt tilpasset dine behov og holder en kvalitetsmessig standard.

 

Hva kan du klage på?
Du kan klage på vedtak som gir deg avslag på tjenester eller at tildelte tjenester har et mindre omfang enn det du søkte om.
Klageretten omfatter også vedtak som fastsetter inntektsregulert egenandel for tjenester.

 

Hvem behandler klager på vedtak
Det er seksjon forvaltning, helse og omsorg som er første instans i klagebehandlingen.
 

 

Hvem har klagerett

Personer over 18 år skal klage selv.
Foreldre og foresatte klager på vegne av egne barn.
Nærmeste pårørende kan klage på vegne av personer uten samtykkekompetanse.
Verger som er oppnevnt til å ivareta personlig forhold, kan klage på vedtak som omfatter tjenester.
Verger som er oppnevnt til å ivareta økonomiske forhold, kan klage på vedtak som omhandler fastsettelse av egenandel.
Andre må ha skriftlig fullmakt fra den som mottar tjenester.
Fullmakt- og vergeoppnevnelse må du levere kommunen i forkant, eller som vedlegg til klagen.

 

Slik klager du
Du klager ved å fylle ut klageskjema for helse- og omsorgstjenester (lenke kommer snart),
Kristiansund kommune har elektronisk klageskjema.
Klager inneholder sensitive opplysninger og må behandles konfidensielt.
Det krever at du logger deg inn med BankID.
Har du ikke anledning til å klage elektronisk, kan du benytte papirskjema.

 

Forberedelse til klage på vedtak.

 • Skal du søke klage elektronisk må du ha klar egen BankID. Dette gjelder også om du klager på vegne av andre.
  hjelper du den som klager, bør vedkommende bruke egen BankID.
  • Klagen utfylles med eier av BankID. Dersom du er en annen en klager, må du fylle ut skjemaet med informasjon om klageren selv. 
 • Fullmakt og vergeoppnevnelse.
  Har du slike liggende på din PC, kan disse sendes som vedlegg til den elektroniske. søknaden.
  Om ikke må papirkopi sendes/leveres Servicetorget.
 • Klager du på et vedtak, må du ha saksnummer og brevets dato tilgjengelig. 

 

Elektronisk klageskjema

Klage på helse omsorgstjenester (kommer snart)

 

Papirskjema

Klageskjema for forvaltningsvedtak (PDF, 117 kB)

 

Papirskjemaet sendes til:

Kristiansund kommune
Seksjon forvaltning, helse og omsorg
Postboks 178
6501 Kristiansund

 

Medvirkning og innsyn

Som klager har du rett til å medvirke til sakens avgjørelse.
I den forbindelse har du rett til å gjøre deg kjent med sakens innhold og be om innsyn i sakens dokumenter.

 

Klagefrist

Klagefristen er 4 uker fra den dagen du mottar kommunens avgjørelse.
Retten til å klage bortfaller dersom du ikke overholder klagefristen.
Ved særlig grunn kan du be om utvidet klagefrist til Servicetorget.

Dersom du påklager et vedtak som ved gjennomføring er til skade for deg,
eller andre som vedtaket berører, kan du i klagen be om at vi utsetter gjennomføringen til avgjørelse i klage foreligger.

 

Hvordan sette opp en klage på vedtak

Kristiansund kommune ønsker at du bruker kommunens klageskjema for vedtak.
Du er da sikret at klagen inneholder formelle krav og at klagebehandlingen ikke forsinkes av feil og mangler.

Klage på vedtak må vise til dato eller saksnummer knyttet til vedtaket.
Det må fremgå hva man er uenig i. Er du uenig i avgjørelsen, må du beskrive hva du mener er feil, hva du ønsker endret og begrunne dette.

Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i kommunens begrunnelse for avgjørelsen og beskrive hva du er uenig i.

 

 

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan Kristiansund Servicetorg hjelpe deg.      

 

Klagebehandling helsetjenester

Hvordan sette opp en klage på tjenester i helse og omsorg

Klage på helsetjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helse- og omsorgstjeneste tar du først kontakt med de som gir deg tjenesten. Det kan for eksempel være leverandøren av en tjeneste, eller sykehjemmet det gjelder. Hvis det gjelder et sykehjem, tar du kontakt med ledelsen på sykehjemmet først. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

 

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.

 

Klageskjema helsetjenester:

Klageskjema for helsetjenester (PDF, 231 kB)

 

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren

Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren, er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon +47 71 57 40 00

Sentralbordet er åpent 0900-1500 på hverdager.