Norges første kulturmelding for barn og ungdom!!

I dag, 19.03.2021, ble den første helhetlige barne- og ungdomskulturmeldinga publisert i en koronavennlig digital slippfest. Meldinga har fått navnet: Oppleve, skape, dele- kunst og kultur for, med og av barn og unge. Kristiansund kommune har sammen med Vestnes, Sunndal og Møre og Romsdal fylkeskommune deltatt aktivt i prosessen og gitt innspill til innhold i planen.  

"Dette er en historisk dag for kulturfeltet, og en viktig dag for alle oss som jobber med og for barn og unge i kulturfeltet. Denne meldingen understreker det Kulturenheten og mange med oss har jobbet med i en årrekke her i Kristiansund; barn og unges grunnleggende rettigheter til å delta i, uttrykke seg gjennom og oppleve kunst og kultur gjennom hele oppveksten og der de bor. Vi applauderer meldingen og ser frem til å sette oss bedre inn i detaljene i dagene som kommer", sier Kultursjef Eigunn Stav Sætre.  

Over 1000 barn og unge i hele landet har bidratt inn i arbeidet og uttalt seg gjennom rapporten «Barn og unges stemme» (BUSK) som ble sluppet 30. september 2019, og som pekte på hva barn og ungdom mente var viktige tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet for barn og unge.  

Kristiansund kommune, og Møre og Romsdal fylkeskommune har siden denne rapporten ble publisert lagt seg nært opp mot de tiltak og den retning som blir presentert her i sitt strategiske arbeid. I dag var det store spørsmålet om også stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur legger seg opp mot dette arbeidet, eller om den peker ut en annen retning enn hva ungdommene gjorde.  

Fagkoordinator for barne- og ungdomskultur, Mattis Himo sier følgende om rapporten: “Umiddelbart ser det ut til stortingsmeldingen har lagt seg nært opp mot BUSK-rapporten (2019) og henviser konsekvent til dette i løpet av meldingenDet ser ut som om Barn og unges deltakelse og medvirkning er en viktig del av meldingen, og vil også få sterkt fokus i årene som kommer. Dette er svært gledelig. 

Det kan se ut som om stortingsmeldingen i stor grad legger opp til samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå, og regjeringen overlater dermed noe av ansvaret for implementeringen og gjennomføringa av kulturmeldingen til kommuner og fylkeskommuner, med ulik grad av mulighet til å gjennomføre tiltakene som foreslås i dokumentet.  

Dette gir muligheter til lokale tilpasninger, og kan bidra til å styrke det lokale kulturlivets muligheter til å tilby og utvikle tilbud i samarbeid mellom private, frivillige og det offentlige. I kommuner hvor koordinator-roller, kulturavdelinger og kulturforvaltning blir nedbygd på grunn av økonomiske grunner, vil dette kunne medføre en utfordring med tanke på kompetanse og økonomisk”, mener Himo

Kristiansund kommune ser at stortingsmeldingens intensjoner om å skulle samordne, og omfordele lokale ressurser er viktig for helhetstenkningen innenfor barne- og ungdomskulturmen kan være en krevende øvelse for særlig små kommuner uten dedikerte kulturansatte i administrasjon.  

Kommunene spiller en helt vesentlig rolle i utviklingen av en nasjonal kulturpolitikk, og med denne meldingen har vi også forventninger om at vi vil få tilgang til virkemidler, herunder økonomiske, som skal underbygge denne satsingen”, sier kultursjef Eigunn Stav Sætre.  

I tillegg har det vært store forventninger til kapitlene i denne meldingen som omhandler kulturskolen, og strategiske retningsvalg for denne. Siden publisering av rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» i 2016, har vi ventet  en egen stortingsmelding om feltet. Denne kommer nå som en del av barne- og ungdomskulturmeldingen.  

I fagfornyelsen for skolesektoren (2020) pekes det på økt grad av praktisk-estetiske fag inn i skolen og samarbeid med kulturskolen. Vi har store forventninger til at den nye barne- og ungdomskulturmeldingen forsterker og utdyper fagfornyelsen akkurat på dette området. Vi forventer at det satses på gode breddetilbud hvor barn og unge får møte kulturfagene på profesjonelt vis i en lett tilgjengelig innpakning, i tillegg til talentsatsning. 

Det at kulturskole får en så vesentlig del av meldingen om barne- og ungdomskultur gir håp om at man kan bryte ned noen sektorbarrierer mellom aktører som driver med kunst og kultur for barn og unge, og se de ulike satsningene på feltet mer i sammenheng.  

Meldingen aktualiserer kulturskolenes samfunnsmandat og setter kulturskolene inn i en større sammenheng lokalt. Vi gleder oss over at det legges opp til en større helhetstenkning mellom kommunale sektorer i arbeidet med barn og unge, og at kulturskolens kompetanse skal ses i sammenheng med barnehage, skole og SFO i betydelig grad. Meldingen peker også på kulturskole som kommunens “hemmelige tjeneste” og ber oss gjøre en innsats på breddetenkning både innenfor fagtilbud og rekruttering, noe vi støtter., sier fagleder Hanne Tømmervåg ved Kristiansund kulturskole.  

 

Kulturmeldingen kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nn-no/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf