Salgsbevilling

Planlegger du å starte opp en matbutikk og du skal selge øl må du søke om  salgsbevilling for øl. 

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, være over 20 år og ansatt i virksomheten.

Hvordan behandles søknaden?

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknad om salgsbevilling behandles innen tre måneder. Som oftest går det raskere.

Ved endring i bevilling

Endringer i bevillinger kan skjer flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning, eventuelt ny bevilling.

Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Hvordan klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her søker du om salgsbevilling