Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke må du ha serveringsbevilling. Søknadsskjema ligger nederst på siden, men les igjennom informasjonen på denne siden før du søker.


 •  

Informasjon om serveringsbevilling

Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Det er bevillingshavers ansvar å påse at serveringsbevilling foreligger før stedet åpnes for publikum. Dersom serveringsstedet også skal skjenke alkohol må det i tillegg søkes om skjenkebevilling. 

 • Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen.
 • Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning.
 • Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger.
 • Du har krav på å få serveringsbevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold av ”politimessige hensyn” som gjør det utilrådelig at bevillingen gis.
 • Åpningstiden er endret fra kl. 08:00 til 02:00, til 08:00 – 03:00.

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • I noen tilfeller trenger vi en plantegning over serveringsarealet og en finansieringsplan. Da tar vi kontakt med deg.
 • Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse
 • Vi må ha en dokumentasjon på at du er registrert hos mattilsynet. Dokumentasjon på Innregistrering hos mattilsynet.

Hva er et serveringssted?

 • Hva som et serveringssted følger av serveringsloven.
 • Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og /eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.
 • Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs- og innendørsservering, og for selvbetjeningsservering. At stedet holder service og/eller bestikk i sammenheng med serveringen, er normalt et sikkert kriterium på at det er et serveringssted. Om det finnes sitteplasser eller bord, er ikke et avgjørende kriterium.
 • Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken blir alltid betraktet som er serveringssted. Det samme gjelder for eksempel kiosker og bensinstasjoner som selger varme pølser m.m. Andre virksomheter som fremstår som et gatekjøkken, for eksempel en kebabvirksomhet, må også ha serveringsbevilling.

Unntak fra kravet om serveringsbevilling

 • Catering er ikke servering og er ikke bevillingspliktig. Catering kjennetegnes ved at kunden spiser maten et helt annet sted, typisk ved utkjøring av pizza og levering av middag til private selskaper.
 • Salg av innpakkede baguetter, boller og liknende fra dagligvarehandel er ikke bevillingspliktig, med mindre virksomheten har karakter av å være et serveringssted.
 • Servering av mat og alkoholfri drikke krever ikke bevilling hvis den er gratis eller skjer sporadisk, som for eksempel ved salg av boller under Operasjon Dagsverk. For andre unntak vises det til serveringsloven.

Hvordan søke om serveringsbevilling?

 • Klikk på lenken lengre ned på denne siden. Logg inn via ID-porten for å opprette søknaden. Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet.
 • Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted. Hvis du krysser av for at du skal starte et nytt sted må du legge inn alle opplysningene selv.
 • Serveringsloven sier at en søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager, hvis ikke sakens kompleksitet tilsier noe annet.
 • Det kan for eksempel være at høringsinstansene (politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene) har bemerkninger til søknaden. Da vil behandlingstiden bli lengre.
 • Saksbehandlingstiden på 60 dager regnes fra når den som søker har levert all nødvendig dokumentasjon.

Endringer i eksisterende bevilling

Endringer i bevillinger kan skjer flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Dersom serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Er søknad om bevilling sendt til kommunen, kan driften av serveringsstedet fortsette inntil søknaden om bevilling er avgjort.

Overdragelse av serveringssted

Ved overdragelse av et serveringssted, herunder overdragelse av mer enn halvparten av eierandelene i selskap som driver serveringssted, må det søkes om ny serveringsbevilling innen 30 dager etter at det ble inngått avtale om overdragelse, hvis ikke bortfaller bevillingen.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tilbakekalling av serveringsbevilling

Dersom vilkårene for å få serveringsbevilling ikke lenger er oppfylt eller spesielle grunner i tilknytning til serveringsstedet eller driften av dette gjør det utilrådelig at serveringsstedet drives, kan kommunen tilbakekalle serveringsbevillingen etter at det er gitt varsel med rimelig frist til å rette opp i forholdene.

Her søker du om serveringsbevilling

Artikkelliste