Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må også foreligge en serveringsbevilling før skjenkebevillingen kan utøves.
  • For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten.
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, være over 20 år, ansatt og/eller ha styreverv i virksomheten.
  • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven.

Vedlegg som må legges ved søknaden:

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest 

Hvordan behandles søknaden?

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager, og saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er innen tre måneder.

Ved endring i bevilling

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Hvem får bevilling?

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her søker du om skjenkebevilling