Skjenkebevilling

Den som skal drive et serveringssted som serverer alkoholdig drikk må i tillegg til å ha serveringsbevilling også ha skjenkebevilling. Det er kommunen som gir skjenkebevilling.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må også foreligge en serveringsbevilling før skjenkebevillingen kan utøves.
 • For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten (kommunen).
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling.
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven.
 • Skjenkebevilling kan gis for maksimalt 4 år om gangen.

Vedlegg som må legges ved søknaden:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest 

Hvordan behandles søknaden?

Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet og skatt- og avgiftsmyndigheten. Søknad om ny skjenkebevilling behandles av formannskapet. Når vedtak er fattet vil det sendes en elektronisk melding om vedtaket.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden.

Ved endring i bevilling

Endringer i bevillinger kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ny godkjenning og eventuelt ny bevilling.

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Hvem får bevilling?

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Overdragelse

Skjenkebevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette skjenking på den tidligere bevilling i inntil tre måneder forutsatt at kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Dersom ny søknad om bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder kan det gis tillatelse til å drive videre på tidligere bevilling i ytterligere en måned.

Gebyr

Det skal årlig betales et gebyr for skjenkebevillingen basert på omsetningen.

Skjenkekontroller

Restauranter, barer, kafeer og butikker som har fått en bevilling, har selv ansvaret for å sette seg inn i, og følge regelverket som gjelder for salg og skjenking av alkohol. Kommunen fører lovbestemt kontroll med at bevillingshaver følger alkoholloven og vilkårene for bevillingen. Følgende forhold er særlig sentrale ved utøvelsen av kontrollen

 • salg/skjenking av alkoholholdig drikk til mindreårige personer
 • salg/skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • overholdelse av salgs-/skjenketider
 • veilede bevillingshavere innen alkohollovens bestemmelser
 • bevillingshaveres internkontrollsystem

Kristiansund kommune avholder jevnlig salgs- og skjenkekontroller. Kontrollene kan være åpne eller anonyme. Etter gjennomført kontroll legitimerer kontrollørene seg overfor ansvarshavende ved stedet. Ved observasjon av potensielle overtredelser av alkoholloven, redegjør kontrollørene kort om sine observasjoner. Bevillingshaver vil bli tilskrevet om resultatet av kontrollen og forelagt kontrollørenes rapport. Bevillingshaver vil få anledning til å kommentere rapporten før kommunen foretar en endelig vurdering av hvorvidt overtredelse foreligger.

Hvordan klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok svaret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Her søker du om skjenkebevilling

Artikkelliste