Luftkvalitet i Kristiansund

Viktige kilder til luftforurensning i Kristiansund er utslipp fra bil- og båttrafikk og fra forbrenningsovner til oppvarming. 

Det er grundig dokumentert negativ helseeffekt av å puste inn ulike støvpartikler og forbrenningsgasser. Både som effekter av langtidspåvirkning, men også som akutt helseskade ved høye konsentrasjoner.

Det er et overordnet mål å holde denne luftforurensningen så lav som mulig. I så måte er Kristiansund heldig med klima- og naturforhold som gir god gjennomtrekk og uttynning av gassutslippene. Når det gjelder utslipp av klimagasser, se eget avsnitt.

Nå er det likevel slik at i noen situasjon på spesielle tidspunkt og steder, vil mengde luftforurensning kunne øke.

Det avhenger av for eksempel trafikkmengde, topografi og vind og vindretning. Dessuten er mengden persontrafikk avgjørende for om det bør igangsettes forbedringstiltak. Kritiske punkt kan være ved mye brukte skoleveier der det samtidig er tett rushtrafikk. Kristiansund kommune mener at følgende steder kan periodevis kan noe forøkt luftforurensning.

  • Krysningspunkt skolevei /riksvei
  • Nær ved tunnellåpninger
  • Steder med trafikkkødannelser

For personer med luftveisplager kan det være lurt å unngå disse stedene på kritiske tidspunkt.

Hvis det skulle oppstå en helt spesiell høy luftforurensning, vil kommunen iverksette en egen varslingsrutine. Det varsles om situasjonen og hvordan innbyggerne skal oppføre seg blant annet ved tekstmeldinger og på framsiden av kommunens hjemmesider. Det kan for eksempel være ved helseskadelig røykutvikling i forbindelse med brann.

Roller vedrørende luftforurensning:

Veileder til forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet, M-413, pdf.

«Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og skal se etter at bestemmelsene i forskriften følges opp, mens anleggseier er forurenser og ansvarlig for at grenseverdier og målsettingsverdier overholdes. Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Klima- og forurensningsdepartementet er tilsyn- og godkjenningsaktører.»

Kristiansund utnytter luftmålinger ved målestasjoner i Ålesund som referanse for egne utslipp. Se status i Ålesund nå

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund