Hva er støy

Støy er er eit miljøproblem som rammar mange. Kommunen skal sikre innbyggjarane mot støyplager som kan ha negative konsekvensar for helsa, ved å ta stilling til langsiktige utfordringar innan støyforureining i kommuneplanen. ( Miljøkommune.no)

Støy

 

 
Mistrivsel og mangel på gode miljøforhold på grunn av støy utgjør en risikofaktor for sykdomsutvikling som man nasjonalt og internasjonalt ønsker å redusere.
 
Det er dokumentert at helsebelastning som forårsakes av sterk støyplage, sterk grad av søvnforstyrrelser og hjerte-karsykdom som kan tilskrives vegtrafikkstøy i Norge.
 
Folkehelseinstituttets beregninger viser at mellom 3  og 6 % opplever sterk støyplage og 2–3 % opplever sterk grad av søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy. Andelen av hjerte-karsykdom eller død i befolkningen som kan knyttes til vegtrafikkstøy i Norge, er svært usikker, men er estimert til om lag en halv prosent.
 
FHI 2012:
  • Aasvang GM. Helsebelastning som skyldes veitrafikkstøy i Norge, Folkehelseinstituttet. Rapport April 2012. ISBN (elektronisk): 978-82-8082-492-9. Tilgjengelig på www.fhi.no