Fangst

Her finner du mer informasjon om fellefangst og minkprosjektet i Kristiansund

Skal du drive fellefangst kreves det:

 • Jegerprøveeksamen
 • Alle fellene skal merkes med eiers navn og telefonnummer
 • Tillatelse fra grunneier for å sette ut fellene
 • Godkjente felletyper

Kristiansund har følgende små rovviltarter det kan drives fellefangst på:

 • Mink: Hele året – uønsket/svartelistet art
 • Rødrev: 15. juli – 15. april
 • Røyskatt: 21. august – 15. mars

Viltloven presiserer at jakt og fangst skal utøves på en måte som ikke utsetter viltet for unødige lidelser eller medfører fare for mennesker, husdyr eller skade på eiendom.

Bestemmelser etter viltloven og dyrevelferdsloven er rettesnoren for all praktisk fangst, valg av fangstredskap, utplassering, tilsyn, avliving m.m.

Legg merke til at jakt og fangst på alle våre måsearter (svartbak, gråmåse, fiskemåse, sildemåse, hettemåse og krykkje) ikke er tillatt ifølge siste utgave av jakttidsforskriften.

 

Minkprosjektet i Kristiansund

Ved årsskiftet 2017-2018 er 180 mink fanget/skutt i kommunen, nesten alle på Frei.

1. Bakgrunn

Minkprosjektet Sør-Frei startet i 2014. Kristiansund kommune ved miljøvernleder/
viltansvarlig og Kristiansund og Nordmøre jeger- og fiskerforening (KNJFF) gikk sammen om å redusere minkens ødeleggelser i verdifulle leveområder for sjøfugl. Fangst skjedde i utgangspunktet i et avgrenset sjøfuglområde på sørsida av Frei i Flatsetsundet og østover langs Freistranda, samt Flatsetøya, og de viktige sjøfugllokalitetene på holmer og skjær i hovedsak utenfor Flatsetøya og i tillegg Kvalvågholmen. Denne holmen er tidligere kartlagt som den mest verdifulle sjøfugllokaliteten i kommunen, etter sjøfuglnaturreservatet Fugløya.

Minkfangstområdet har etter 2014 utvidet seg og ved årsskiftet 2017/2018 foregår det minkfangst langs kysten i stor grad rundt hele Freiøya, og i en del områder rundt Kristiansund by.

Bakgrunn for fangst i våre sentrale minkfangstområder er kunnskapen gjennom viltområde-kartleggingen i 2007 – 2008 (tidligere Frei kommune): «Viltet i Frei - 2007», som er et ledd i den nasjonale biologiske mangfoldkartleggingen av viltområder etter metode utarbeidet av daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Det vises til kartlagte verdifulle leveområder for sårbare og trua sjøfuglarter (rødlistearter) i denne rapporten. I tillegg er informasjon fra lokallaget til NOF (Norsk ornitologisk forening) innhentet med jevne mellomrom.

Rapporten «Viltet i Frei – 2007» inneholder et viltkart som viser sørsida av Frei med det store sentrale verdifulle område for sjøfugl bl.a. rødlistearter – trua arter. Sist revidert liste kom i 2015 og av artene finner vi: Fiskmåse, hettemåse, svartbak, gråmåse, ærfugl, makrellterne, svartand, dvergdykker, sjøorre, strandsnipe og i tillegg artene vipe og storspove, de to siste artene holder til i nærområdene langs stranda. Flere av disse artene er i dag på rødlista etter 2015, derav alle måseartene.

Olav Inge Edvardsen fra SNO (Statens naturoppsyn) Smøla – tilsyn kyst, har fulgt oss i arbeidet, og vært en svært viktig inspirator og veileder i vårt prosjekt. Han har bred erfaring og kunnskap innenfor minkfangst bl. a gjennom minkfangsttiltaket i verneområdene på sørsiden av Smøla. Naturreservatet Fugløya har det mest verdifulle hekkeområdet for sjøfugl i Kristiansund kommune. Forvaltningsansvaret for naturverdiene på øya har fylkesmannen, SNO ved Olav I Edvardsen utøver forvaltningen.  

Kommunen har ved utgangen av 2016 mottatt til sammen kr 60 000.- i tilskuddsmidler fra fylkesmannen, og kr 10 000 fra NJFF Møre og Romsdal for å bekjempe minken. Tilskuddsmidlene har stor betydning for å gjøre  det mulig å kunne redusere minkbestanden.
 

2. Mål – Hensikt - Tiltak

Minkfangstgruppa har brukt betegnelsen prosjekt, selv om dette tiltaket ikke har fått noen tidsavgrensning. Minkfangsten var i begynnelsen i stor grad å høste erfaringer, øke kunnskapen og skape engasjement. Interessen tok seg opp. Ett av målene er å spre informasjon om bakgrunnen og hensikten med tiltaket ut til befolkningen for å få med flest mulig minkfangere også. Dette for å synliggjøre de utfordringene våre sjøfugler står overfor. Flere av minkfangerne i kommunen tar ut mink i sine nærområder. Det satses ekstra på å få med flere ungdommer.

Fellebyggekvelder, og utlån av feller samt vedlikehold av fellene står sentralt i minkprosjektet. Gruppa hadde særlig i starten et tett samarbeid med SNO - kyst gjennom Olav Inge Edvardsen, som fikk stor betydning for prosjektet. Dette gikk ut på flere informasjon- og demonstrasjonskvelder av feller bl. a og opplæring, veiledning om minkjakt i fjæra med SNO. Kommunen låner ut feller gratis til de som ønsker å starte fellefangst.

Kommunen oppfordrer våre nabokommuner til selv å starte lignende prosjekt. Flere av våre informasjonskvelder har vært åpen for alle, og Kristiansund har bidratt med råd og veiledning til alle, men utlån av våre feller er forbeholdt minkfangere fra Kristiansund.

Miljøvernleder/viltansvarlig er prosjektleder og har som ansvar å organisere, samordne og styre prosjektet. Det er ført en oversikt over minkfangsten fram til nå med informasjon om antall mink som er fanget/skutt, sted og dato. Minkfangerne er registrert i ei gruppe med navn og adresse av de som til enhver tid har fanget/skutt mink. I 2017 har vi ca. 30 minkfangere på vår liste. Arbeidsgruppa har god kontakt med SNO – kyst og NOF (Norsk ornitologisk forening).

Det har vært reist spørsmål om å innføre skudd-/fangstpremie på mink. I Kristiansund kommune er dette først og fremst et kostnadsspørsmål. Det er ikke tillatt å bruke viltfondsmidler til å finansiere skuddpremie. Sentrale midler fra fylkesmannen til prosjektet gir heller ikke anledning til å finansiere skuddpremie.

Med jevne mellomrom blir arbeidet i minkgruppa synliggjort og belyst gjennom media. Det er etablert en lukket facebookgruppe «Minkgruppa Sør-Frei», og ei SMS-gruppe for å utveksle erfaringer, kunnskap og informasjon.

Det er hittil arrangert mange sammenkomster - møter med bl. a opplæring av minkfangst og jakt som sentrale tema. Hensikten med temakveldene er å spre informasjon og å dele erfaringer.

 

3.  Organisering

Arbeidsgruppe/faggruppe:

 • Miljøvernleder/viltansvarlig i Kristiansund kommune, fagansvar og prosjektleder
 • Karstein Yttervik, leder KNJFF
 • Bill Tomelthy, nestleder i KNJFF
 • Jørn Terje Lien, KNJFF
 • Stig Håholm, Frei barneskole. Han har bred erfaring og kunnskap om både minkfangst og jakt
 • I tillegg har NJFF Møre og Romsdal ved fylkessekretær Åsa Fredly og friluftslivskoordinator Håvard Wiggen fulgt prosjektet, og deltatt på flere møter.

Minkfangstgruppa har en egen facebookgruppe. Miljøvernleder/viltansvarlig er prosjektleder og hatt ansvar for formidling, organisering samt oppfølging av arbeidet.
 

Lenker:

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund