Skuddpremie på rødrev

Kristiansund kommune har videreført skuddpremieordningen på rødrev fra tidligere Frei kommune. Området dette gjelder er Freiøya, og de deler av selve byen som ikke er definert som ”offentlig sted” (politivedtektene av 2014), som er vedtatt jaktområde for Nordlandet jaktvald.

Bakgrunn for skuddpremieordningen er artens bestandsforhold. Kristiansund har en voksende revebestand, som har negativ effekt på f. eks bakkerugende fuglearter som vipe, en trua art, og sjøfuglarter. Det kan være at rødreven også har en medvirkende virkning til at hare og ekorn ikke lenger forekommer i kommunen.

Skuddpremie

 • Skuddpremien kr 200 pr individ
 • Skuddpremieordningen er i henhold til viltlovens § 51, for lovlig skutt rødrev i jakttiden.

 

Jakttid – yngletid

 • 15. juli - 15. april   
 • Skuddpremie gjelder for lovlig skutt rev.

 

Forbud mot jakt

 • 15. april - 15. juli
 • Fredningsprinsippet er sterkt understreket i viltloven.

 

Jaktforbud under høytid

 • Julen: 24.12 – 31.12.
 • Påsken: Langfredag, påskeaften, 1. påskedag.
   

Søknadsskjema:

 • Søknadskjema er under utvikling.
 • Ta kontakt med kommunen i mellomtiden.

 

Kriterier og vilkår

 • Søknad sendes kommunen innen 01.12.
 • postmottak@kristiansund.kommune.no
 • Oppgi sted hvor reven er skutt/fanget
 • Jegere som viltansvarlig ikke kjenner, må vise kvittering for betalt jegeravgift
 • Det forutsettes at grunneiers tillatelse foreligger før jakta tar til
 • Dokumentasjon – foto som dokumenterer hver enkelt rev, og revene samlet, eller innlevering av framlabber

 

Generell informasjon

Jakt på rødrev følges av jakttiden for denne arten. Lokaliteten for utøving av jakt styres av bl. a politivedtektene.  I politivedtektene er det definert hva som menes med ”offentlig sted", og i umiddelbar nærhet tillates det ikke å skyte med gevær eller annet skytevåpen. I disse vedtektene er det definert hvilke områder som ikke betegnes som ”offentlig sted”, som er Freiøya og jaktarealet (storviltjakt) til Nordlandet jaktvald. Innenfor valdgrensen ligger Gløsvågen naturreservat. Verneforskriftene understreker at innenfor naturreservatgrensen tillattes ikke jakt eller bruk av skytevåpen. Dette gjelder også innenfor statlig sikret friluftslivsområder på Freiøya. Det er fylkesmannen som disponerer jaktretten i disse områdene.

Vurdering av bestandssituasjonen av rødrev for Kristiansund er kun med bakgrunn i en subjektiv vurdering foretatt av jegerorganisasjonene og viltforvaltningen i kommunen først og fremst. Selv om Kristiansund kommune har mangelfull data på rødrevbestanden kan vi likevel si noe om bestandssituasjonen på landsbasis. Fangststatistikken for rødrev indikerer at arten ser ut til å være i oppgang flere steder. Uttak av småpredatorer som rødrev, medfører økt overleving for byttedyrbestandene, men da må uttaket av rødrev være så stort at det virkelig får betydning. Så lenge en ikke har bestander av topp-predatorer (ulv, jerv, bjørn og gaupe) som kan holde bestandsstørrelsen til de små rovviltartene nede, vil det være jegeren som utøver denne rollen. Innføring av skuddpremie er et tiltak som vil kunne stimulere til å holde revebestanden nede.

 

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund