Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2020-2032 er i gang. Her kan du få oversikt over prosessen og de siste oppdateringene.

Planprogram for arbeidet med ny kommuneplan ble vedtatt av bystyret i møte 9. april 2019.

 

Det er videre blitt innhentet  kunnskapsgrunnlag og utarbeidet analyser. Dette har resultert i en sammenfatning av relevant kunnskap for arbeidet. Klikk her for å lese kunnskapsgrunnlaget. (PDF, 6 MB)

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. januar 2019. Frist for å komme med innspill gikk ut 15. september. Innspillene som har kommet inn er samlet i en oversikt i denne linken.

24. oktober 2019 ble det arrangert en workshop med bred politisk deltakelse. Resultatene fra workshopen ble et viktig grunnlag for utarbeidelsen av arealstrategien. Formålet med arealstrategien er å lage en kobling mellom de overordnede målsetningene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og kommuneplanens arealdel hvor man konkret fastsetter arealbruken for kommunen. Det er en strategi for kommunens langsiktige utvikling. Strategien består av noen prinsipper for det videre arbeidet med arealplanen, og et strategisk kart som viser ønsket utvikling på overordnet nivå. Arealstrategien ble vedtatt av bystyret 14.11.19.
Klikk her for å lese vedtatt arealstrategi - Kristiansund mot 2050. (19, 8 MB)
Klikk her for å se saksdokumenter til bystyrets behandling av arealstrategien.

Det er nå utarbeidet et høringsutkast som ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill gikk ut fredag 23. oktober. Klikk her for å lese mer om forslaget.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Christanse Reitan Yttervik, på epost christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 38 86.