Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2020-2032 er i gang. Her kan du få oversikt over prosessen og de siste oppdateringene.

Planprogram for arbeidet med ny kommuneplan ble vedtatt av bystyret i møte 9. april 2019.

Prosessen med å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen (KPA) er tenkt delt opp i ulike faser. Nå er arbeidet i utrednings- og strategifasen. I denne fasen innhentes det kunnskapsgrunnlag og utarbeides analyser. Senere i fasen vil det bli utarbeidet og vedtatt en arealstrategi. Formålet med arealstrategien er å lage en kobling mellom de overordnede målsetningene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og kommuneplanens arealdel hvor man konkret fastsetter arealbruken for kommunen. Det skal være en strategi for kommunens langsiktige utvikling. Strategien vil bestå av noen prinsipper for det videre arbeidet med arealplanen, og et strategisk kart som viser ønsket utvikling på overordnet nivå.

Det er utarbeidet et sammendrag av relevant kunnskap for arbeidet. Klikk her for å lese kunnskapsgrunnlaget. (PDF, 6 MB)

Neste fase er høringsfasen, hvor det blir utarbeidet et forslag til ny arealplan som blir lagt ut på høring. Du kan lese mer om fasene og organiseringen av arbeidet i planprogrammet. Du kan også klikke her for å se planlagte milepæler i arbeidet. (PDF, 15 kB)

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. januar. Frist for å komme med innspill er 15. september. Innspillene som har kommet inn samlets i en oversikt i denne linken.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Christanse Reitan Yttervik, på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 40 44.