Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2020-2032 er i gang. Her kan du få oversikt over prosessen og de siste oppdateringene.

Planprogram for arbeidet med ny kommuneplan ble vedtatt av bystyret i møte 9. april 2019.
Klikk her for å lese planprogrammet. (PDF, 2 MB)

Det er videre blitt innhentet  kunnskapsgrunnlag og utarbeidet analyser. Dette har resultert i en sammenfatning av relevant kunnskap for arbeidet. Klikk her for å lese kunnskapsgrunnlaget. (PDF, 6 MB)

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. januar 2019. Frist for å komme med innspill gikk ut 15. september.

24. oktober 2019 ble det arrangert en workshop med bred politisk deltakelse. Resultatene fra workshopen ble et viktig grunnlag for utarbeidelsen av arealstrategien. Formålet med arealstrategien er å lage en kobling mellom de overordnede målsetningene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og kommuneplanens arealdel hvor man konkret fastsetter arealbruken for kommunen. Det er en strategi for kommunens langsiktige utvikling. Strategien består av noen prinsipper for det videre arbeidet med arealplanen, og et strategisk kart som viser ønsket utvikling på overordnet nivå. Arealstrategien ble vedtatt av bystyret 14.11.19.
Klikk her for å lese vedtatt arealstrategi - Kristiansund mot 2050. (19, 8 MB)
Klikk her for å se saksdokumenter til bystyrets behandling av arealstrategien.

Første høringsutkast lå på høring og offentlig ettersyn frem til 23. oktober 2020. I første høringsperiode kom det inn mange innspill, og disse er behandlet og vurdert av administrasjonen. Rådmannens reviderte planforslag er nå sendt ut til 2. gangs politiske behandling. Klikk her for å lese om rådmannens forslag og den videre behandlingen av det.

Hovedutvalg plan og bygning behandlet rådmannens reviderte planforslag 31. januar 2022. Klikk her for å lese saksdokumenter og protokoll fra behandlingen. De vedtatte endringene er nå innarbeidet i kommuneplanforslaget, som har ligget ute på 2. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 27. april til 12. juni. Klikk her for å lese mer om revidert forslag og høringsperioden.

Administrasjonen jobber nå med å behandle og vurdere alle innkomne innspill og innsigelser, før et revidert planforslag kan legges frem for ny politisk behandling.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Ove Brynhildsvoll, på epost ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 39 65.