Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2020-2032 er i gang. Her kan du få oversikt over prosessen og de siste oppdateringene.

Planprogram for arbeidet med ny kommuneplan ble vedtatt av bystyret i møte 09.04.19.
Klikk her for å lese planprogrammet. (PDF, 2 MB)

Det er videre blitt innhentet  kunnskapsgrunnlag og utarbeidet analyser. Dette har resultert i en sammenfatning av relevant kunnskap for arbeidet. Klikk her for å lese kunnskapsgrunnlaget. (PDF, 6 MB)

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12.01.19.

24.10.19 ble det arrangert en workshop med bred politisk deltakelse. Resultatene fra workshopen ble et viktig grunnlag for utarbeidelsen av arealstrategien. Formålet med arealstrategien er å lage en kobling mellom de overordnede målsetningene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og kommuneplanens arealdel hvor man konkret fastsetter arealbruken for kommunen. Det er en strategi for kommunens langsiktige utvikling. Strategien består av noen prinsipper for det videre arbeidet med arealplanen, og et strategisk kart som viser ønsket utvikling på overordnet nivå. Arealstrategien ble vedtatt av bystyret 14.11.19.
Klikk her for å lese vedtatt arealstrategi - Kristiansund mot 2050. (19, 8 MB)
Klikk her for å se saksdokumenter til bystyrets behandling av arealstrategien.

Første høringsutkast lå på høring og offentlig ettersyn frem til 23.10.20. I første høringsperiode kom det inn mange innspill, og disse er behandlet og vurdert av administrasjonen.
Hovedutvalg plan og bygning behandlet kommunedirektørens reviderte planforslag 31.01.22. De vedtatte endringene ble innarbeidet i kommuneplanforslaget, og forslaget lå ute på 2. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 27.04 til 12.06.22.

Administrasjonen har nå behandlet og vurdert alle innkomne innspill og innsigelser fra andre høringsrunde, og saken ble behandlet i Hovedutvalg plan og bygning 24.04.23. Revidert planforslag ligger nå ute på begrenset høring, med frist 11.06.23. Klikk her for å lese mer om begrenset høring og revidert forslag.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til følgende personer:

Christanse Reitan Yttervik
christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no
telefon 71 57 38 86

Ove Brynhildsvoll
ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no
telefon 71 57 39 65