Du kan påvirke

Som innbygger i Kristiansund kommune har du rett til å komme med merknader til planer som er under arbeid. Hvis du er direkte berørt av en plan, dvs. at du er part, har du også rett til å klage på vedtatt plan.

 

Oppstartvarsel

 

Oppstart av planarbeid

Her finnes en oversikt over annonsert oppstart av planarbeid

Varslet oppstart 2017

Varslet oppstart 2016

Varslet oppstart 2015

Varslet oppstart 2014

Les planer under arbeid

 

Planer til offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet vedtar forslag til reguleringsplan som skal legges ut til offentlig ettersyn. Når et privat forslag er tatt opp til behandling, defineres dette som kommunens forslag. Høring og offentlig ettersyn gjøres via brev til berørte instanser, naboer og parter, samt at forslaget annonseres i minst én avis og på kommunens internettside.
Ved offentlig ettersyn gis en merknadsfrist på seks uker. Merknader eller innsigelser levert etter fristen vil normalt ikke bli merknadsbehandlet og fremlagt for byrådet og kommunestyret med mindre utsatt frist er avtalt.
Planforslaget legges ut på Servicetorget og på kommunens internettsider.
Behandlingsdato i Plan- og bygningsrådet og Bystyret kan sees i møtekalender.

  En oversikt over høringer finner du her!!!

 

Klagerett

Bystyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages hvis man er part i saken. Bystyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 12-12 og Forvaltningsloven § 28.

 

Eventuell klage sendes til:

Kristiansund kommune

Plan og byggesak

Postboks 178

6501 Kristiansund

 

Hvis vedtaket ikke blir endret som følge av klagen, vil klagen bli sendt videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal til avgjørelse.

 

Frist for å klage

Klagefristen er tre uker fra den dag brevet om vedtak kom fram til adressaten. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du oppgi når vedtaksbrevet kom fram.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du kreve å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

Klagen skal nevne det vedtak det klages over og den eller de endringer som ønskes. Du bør også skrive din begrunnelse for å klage og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Du kan se dokumentene i den offentlig tilgjengelige postjournalen på nett eller henvende deg til Plan og byggesak. Der kan du også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandling ellers.

Kostnader ved klagesak

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand eller reglene om fritt rettsråd. Jer gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men normalt er det et vilkår at det organ som har fattet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det blir endret. Fylkesmannen vil om nødvendig orientere om retten til å kreve dekning for sakskostnader.