Ryalimpregnert trekledning og brukstillatelse

Royalimpregnert trekledning og kommunens behandling av midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Det er avdekket mangler ved brannegenskapene til royalimpregnert trekledning. Tester viser at produktet ikke ivaretar minimumskravene til brannsikkerhet i teknisk forskrift. Dette får betydning for hvordan kommunen behandler søknader om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i disse tilfellene.

Byggesaksavdelingene på Nordmøre vil stille følgende krav til søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygge med Royalkledning:

 

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse kan bare gis i de tilfeller det er vedlagt en brannteknisk rapport. Det må fremgå av rapporten at bygget har tilfredsstillende brannsikkerhet før midlertidig brukstillatelse kan gis.

Analysen må foretas av en brannteknisk rådgiver i tiltaksklasse 3.

Hvis tilfredsstillende sikkerhet kan oppnås ved kompenserende tiltak, må disse tiltakene være utført før kommunen kan gi midlertidig brukstillatelse.

 

Ferdigattest

Ferdigattest vil foreløpig ikke bli gitt i de tilfeller det er brukt royalimpregnert trekledning på bygget.

Ferdigattest kan ikke gis før det dokumenteres at den trekledningen som er brukt på bygget tilfredsstiller minimumskravene i teknisk forskrift.

 

For mer informasjon

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-10-sporsmal-om-midlertidig-brukstillatelse-og-ferdigattest-nar-det-foreligger-avvik-fra-regelverket/id2832500/

https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-9/