Bo og habilitering

Bo og habilitering har ca. 350 ansatte og er organisert i syv avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, boveiledning og heldøgnsoppfølging i bolig. 

  • Tjenestene består i å yte et faglig forsvarlig tilbud hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven.
  • Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistent, oppfølging i bolig, boveiledning, dagtilbud og fritid.
  • Enheten tilbyr heldøgnsoppfølging i bolig og individuelle tjenester etter behov. Dagtilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring.
  • Enheten har ansvar for å avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver gjennom privat avlastning og/eller kommunale avlastningsavdelinger. Avlastning skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter
  • Enheten har ansvar for støttekontakter og private avlastere. Støttekontakt er tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosial samvær eller støtte til å delta i aktiviteter utenfor hjemmet, men privat avlastning er et opphold i annet hjem til faste tider.
  • Mange av enhetens ansatte er i tillegg koordinatorer og samarbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten

Adresse

Bekkefaret 13
6518 Kristiansund