Barn, familie og helse

Barn, familie og helse har tre avdelinger; Barneverntjeneste, Forebyggende helsetjenester for barn og unge, Opplæringstjenester. Enheten organiserer kommunens psykososiale kriseteam.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes er en interkommunal barneverntjeneste. Tjenesten tar i mot barnevernmeldinger og gjør undersøkelser av disse. Det kan gis hjelpetiltak i hjemmet som foreldreveiledning, deltakelse i foreldreveiledningsgrupper, fritidskontakt, besøkshjem, barnehageplass, økonomisk tilskudd til fritidsaktiviteter m.m. Dersom barnet eller ungdommen ikke kan bo hjemme for kortere eller lengre tid kan denne få plass i fosterhjem eller barneverninstitusjon. Dette skjer med samtykke fra foreldrene eller etter behandling i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et stort utvalg av tjenester; Jordmortjenesten er helsestasjon for gravide, helsestasjonstilbud til barn 0-5 år. Skolehelsetjenester er et tilbud til barn 6-20 år og deres foreldre. Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom som bor eller oppholder seg i kommunen. , Fysioterapitjenester for barn og unge er opptatt av fysisk helse. Psykiske helsetjenester for barn og familier tilbyr rask hjelp uten henvisning. Helsetjenester for flyktninger. Reise- og yrkesvaksinasjon samt annen vaksinasjon.

Opplæringstjenesten har ansvaret for spesialpedagogiske tjenester til barn under skolealder som har rett til spesialpedagogisk hjelp. Vedtak blir fattet etter sakkyndig vurdering fra PPT. Logopedtjenester kan gis både til barn og voksne. Foresatte, barnehager og skoler kan melde opp barn/elever. Voksne kan få hjelp etter sakkyndig vurdering fra PPT.