Byen som regional motor

Fylkeskommunens utviklingsprogram «Byen som regional motor» er opprettet for å styrke Ålesund, Molde og Kristiansund til å fylle sine roller som regionsenter og vekstmotorer i hver sin region.

For 2017 har fylkestinget bevilget 25 mill. kroner til programmet som byene kan søke tilskudd fra. Kristiansund kommune fikk tildelt kr 7.390.000 av dette. Programmet er planlagt videreført på samme nivå for årene 2018 – 2020. (Lenke til melding fra fylkeskommunen)

Kristiansund kommune fikk for 2017 tilskudd på 7,39 millioner korner for 2017 til gjennomføring av følgende prosjekter (fra søknaden behandlet i bystyret 9/5 2017):

Sentrum17

Gjennomføring av tiltak i sentrum i tråd med vedtak i hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester 30/3 2017:

«Opprusting av byrom i sentrum settes i gang umiddelbart i tråd med saksframlegget.

Ved gjennomføring prioriteres Rådhusplassen først, deretter Gågata og så Carolines Plass.

Det settes en økonomisk ramme for tiltakene for 2017 på 10 mill. kroner, der kommunen går inn med 5 mill. kroner. Resten dekkes av tilskudd, private midler og egeninnsats.

Utenom de prioriterte byrommene kan parkavdelingen bruke inntil 0,5 mill. kroner av rammen til andre sentrumstiltak, som til trær i Hauggata –Storgata og til lekeplasser for barn.

Lyshimling i gågata utsettes og tas inn i arbeidet med en helhetlig lysplan.»

Sykkel i by

Kommunen har satt av 3 mill. i investeringsmidler til sykkelsatsingen i Kristiansund. I tillegg kan noe av trafikksikkerhetsmidlene føres som egenandel i byutviklingsarbeidet.

Kulturprosjekter

Kunst i offentlige rom, en utredning av egne kunstverk og en kartlegging av historikk og bakgrunn for eksisterende utsmykking, for bedre å kunne planlegge nye installasjoner og kunst i offentlige rom.

Etablere et permanent tilbud for ungdom i sentrum i bakgården til Konsul Knudtzons gate 4 (gamle biblioteket).

Vågen

Kristiansund og Nordmøre havn har satt i gang en prosess for utvikling av Kranaskjæret i Vågen, der det nå ser ut til at prosjektet skal realiseres i regi av småbåtlaget. Gjennom kommunalt engasjement på egen grunn på landsida kan vi utlyse betydelig merverdi for utvikling av kulturmiljøet i Vågen.

Campus

Vi vil komme i gnag med et underlag for utvikling og utbygging av Devoldholmen-området. Vi ser for oss en form for masterplanlegging i 2017, evt. med egen arkitektkonkurranse.

Felleprosjekter

I tillegg foreslår Kristiansund kommune at det startes opp fellesprosjekter i BRM for alle byene, under ledelse av fylkeskommunen:

  • Kollektivsatsing – fylkeskommunens ambisiøse mål for kollektivtrafikken må følges opp med tiltak i byene, både investeringer i holdeplasser og materiell, og til informasjon og teknologiutvikling. Byene er entusiastiske arenaer.
  • Regionale IKT-løsninger / Smarte byer – bruke ressursene sammen for kunnskapsinnhenting om og implementering av ny teknologi i samfunnsutviklingen. Her kan vi trekke inn offentlige miljøer som IKT ORKidé på Nordmøre, teknologiselskaper og kunnskapsmiljøer.

Rådmannens vurdering

I budsjett for 2017 har kommunen avsatt 5 millioner kroner i investeringsmidler til sentrumstiltak. Disse utgjør, som egeninnsats, rammen for søknaden om tilskudd for 2017. I tillegg har kommunen 3 millioner til sykkeltiltak og 4,5 millioner (2016 og 2017) til trafikksikringstiltak i budsjettet. Deler av disse investeringsmidlene kan brukes i sentrumsutviklingstiltak og slik utløse tilskudd.

Kommunen har også lagt inn det primært privatfinansierte utviklingsarbeidet i Vågen som en del av satsingen. For 2017 står utbygging av gjestehavn og museumsanlegg på Kranaskjæret for gjennomføring. Her er det anslått en samlet utbyggingskostnad på ca. 6,6 mill. kroner. Kommunens bidrag er foreslått å være tomtegrunn. På landsiden vil småbåtlaget videreutvikle sitt publikumsanlegg, vegg i vegg med Kulturfabrikken. Her ønsker kommunen å gå inn, sammen med Byen som regional motor, for å ruste opp kaifronten og tomta rundt Kulturfabrikken.