Byregionprogrammet – kommunesamarbeid i Kristiansundsregionen

Siden 2014 har Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund arbeidet sammen for å forsterke tjenestesamarbeidet, felles samfunnsplanlegging, kartlegging og markedsføring av næringsarealer samt Kristiansund som regionsenter. Aure kommune er med som observatør.

Programmet er støttet av kommunaldepartementet med 2,3 mill. kroner og fylkeskommunen med 550.000 kroner. I første fase fikk vi utarbeidet en samfunnsanalyse av vårt felles næringsliv, samt mulige gevinster av tettere tjenestesamarbeid. Arbeidet var svært nyttig i kommunereformdiskusjonene i 2015-16, men arbeidet stoppet opp da ingen av kommunene ville slå seg sammen med Kristiansund.

Programmet har så langt vært ledet av rådmenn og tillitsvalgte i kommunene. For å få nytt liv inn i det siste program-året, er prosjektet omorganisert ved at ordførerne er trukket mer inn. Averøyordfører Ingrid Rangønes er ny leder av styringsgruppa. Aktuelle tema å jobbe videre med i 2017 – 18:

Areal- og næringsstrategi

  • Kartlegge kvalitet og kapasitet på aktuelle næringsarealer, og jobbe fram strategier for å dekke opp aktuelle behov i næringslivet.
  • Regionalt omdømme
  • Felles markedsføring og tilrettelegging
  • Regional areal- og transportplan

Nordmørsbyen, satsinger med regional interesse

  • Campus
  • Helseinnovasjon
  • Bypakke med kollektiv
  • Opera- og kulturhus
  • Stedsutvikling i alle kommunesenter

PS: Byregionprogrammet er ikke det samme som «Byen som regional motor». Det siste er et byutviklingsprogram i regi av fylkeskommunen, der Kristiansund kommune deltar sammen med Molde og Ålesund kommuner.

https://distriktssenteret.no/2014/03/17/kristiansund/