Offentlig postjournal (postliste)

Offentlig postjournal (postliste) gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

Offentlig journal (postliste)

Hvordan finner du frem i postlisten (PDF, 497 kB)

Innsyn - generelt

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis Offentleglova §14.

Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

I henhold til offentleglova §28 kan krav om innsyn rettes muntlig så vel som skriftlig til Kristiansund kommune. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Avslag – klage

En eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jfr. forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i offentleglova § 31 og §32

Publisering

Når saksbehandler har ferdigstilt sine journalposter og dokument, kontrolleres disse av Dokumentsenteret som journalfører fortløpende. Publisering på offentlig postjournal genereres 4 dager fra journalføringsdato.

 

Dokumenter som du ikke finner i offentlig journal:

a. Pasient- og klientsaker, personal-, elev- og barnehagebarn sine saksmapper og kommuneadvokaten sitt arkiv er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.

b. Eldre dokument - dokumentene er lesbare på innsynsiden i et begrenset tidsrom (1 år tilbake i tid).

Skjema for Innsynsbegjæring

Dokumenter som er registrert på postlisten, men ikke publisert på Internett:

a. Dokumenter som er unntatt publisering

b. Dokumenter som er unntatt offentlighet

Begjæring om innsyn rettes til postmottaket kommunen: Postmottak