Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Bystyret vedtok i møte 27.08.19 sak 19/00462 detaljregulering for Rv. 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen. Hensikten med planen er å legge til rette for en mer effektiv trafikkavvikling i krysset riksveg 70, Freikollveien og fylkesvei 265 Kvalvågveien, samt å forbedre de fysiske forholdene for myke trafikanter på strekningen Rensvik-Rensvikholmen.

Kristiansund kommune har nylig innført nytt saksbehandlingssystem, og det viser seg at det var en feil i brevmalen i det nye systemet, noe som har medført at brevet som ble sendt ut ikke ble påført rett mottakernavn. Dette er nå rettet opp. På grunn av dette har vi sendt nytt brev med ny frist. Den nye fristen er 15.11.2019.

Bystyret vedtok i møte 27.8.2019, sak 3/19, detaljregulering for Våttåbukta, alternativ 1. 

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Frist for å melde nye tiltak til Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet og søknad om spillemidler er 1. september.

 

Mer informasjon finnes på www.anleggsregisteret.no

Kontaktperson Kristiansund kommune:

britt.engvig-hjelle@kristiansund.kommune.no

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Forslagstiller er Devoldholmen Utvikling AS. Pir II er reguleringsarkitekt.

Fristen for å komme med innspill til arbeidet med ny kommuneplanens arealdel blir utvidet til 15. september.

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund