Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det med dette om igangsetting av planarbeid for brannstasjon på Goma. Arbeidet utføres av Olset AS på vegne av Kristiansund kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon med kaianlegg og tilhørende tilkomstvei. Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU), og vurderes til ikke å være KU-pliktig. Dette ettersom tiltaket i hovedsak er i tråd med overordnede planer. Tiltaket gir heller ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn som omfattes av krav til konsekvensutredning, og aktuelle avvik dreier seg i hovedsak om små justeringer mellom formålsgrenser.   

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 05.11.18. Referat fra møtet er å finne i linken under, sammen med varselbrev sendt til berørte parter.

Eventuelle merknader/innspill sendes til Olset AS, Høgvollvegen 8,6018 Ålesund. Frist for innspill er satt til 20.02.19. Spørsmål kan rettes til Olset AS ved plankonsulent Therese Sunde Karlsen, eller reguleringsplanlegger Ingunn Mobæk.

Det vil bli avholdt folkemøte torsdag 31. januar kl. 18.00 i Kristiansund Småbåtlag sitt lokale i Freiveien 50, 6512 Kristiansund.

Dokumenter:

 

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 13.12.2018 i sak 18/54 at forslag til utbyggingsavtale
mellom Kristiansund kommune og Rastarkalv Eiendom AS vedrørende
Ådalsgrenda boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager i henhold til plan- og
bygingslovens §17-4.

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Det skal utarbeides ny arealdel til kommuneplanen for Kristiansund kommune. I møte 13. desember vedtok Plan- og bygningsrådet å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Lerøy Midt AS har søkt om tillatelse til sammenslåing av to oppdrettskonsesjoner som allerede i dag driftes som en oppdrettslokalitet. Den omsøkte sammenslåinga er en ren formalitet som verken medfører endringer i de fysiske installasjonene eller driften av de to lokalitetene. Endringen er kun en organisatorisk endring der de to tidligere gitte tillatelsene slås sammen til én tillatelse, 10212 Bogen. Fylkeskommunen som er konsesjonsgiver har imidlertid vurdert det slik at sammenslåinga krever formell høring. Søknaden er i samsvar med kommunens sjøområdeplan. Rådmannen tilrår at kommunen ikke har merknader til sammenslåinga. Eventuelle merknader til søknaden sendes som brev til Kristiansund kommune v/Plan og byggesak, Pb. 178, 6501 Kristiansund, eller som epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 03.01.2019.

 

Her er dokumenter i saken

 

 

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund