Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for kommunaltekniske anlegg i planområdet for detaljregulering av Devoldholmen. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Avtaleparter er Kristiansund kommune og Devoldholmen Utvikling AS.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften) ble vedtatt i Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 98/20.

Formannskapet har i møte 10.11.20 (sak 84/20) vedtatt følgende: Formannskapet vedtar at «Handlingsplan for anlegg og drift 2021-2024» i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 sendes ut til offentlig høring.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 04.11.20 (sak 30/20) vedtatt at utkast til plantekst for «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» (PDF, 882 kB) legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 16.12.2020.

 

I denne artikkelen finner du:

  • Rådmannens forslag til Budsjett 2021 og handlingsprogram for 2021 - 2024. 
  • Formannskapets innstillende vedtak om budsjett til bystyret, fra 01.12.2020.  
  • Rådmannens forslag til Struktur for barneskolene i Kristiansund. 
  • Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur sitt innstillende vedtak om skolestruktur til bystyret, fra 02.12.2020. 
  • Saksdokumentene til begge sakene.

Bystyret gjør endelig vedtak i begge sakene 17.12.2020.

 

Her publiseres fortløpende:

  • Spørsmål og svar fra bystyret/administrasjon om budsjett og skolestruktur.
  • Alle innspill og uttalelser både til budsjettforslaget og skolestruktur (nederst på denne siden).

Innspill til budsjettforslaget kan sendes til Postmottak@kristiansund.kommune.no  og merkes «Innspill budsjettforslag».

Kristiansund bystyre vedtok 1. oktober i sak 79/20 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har vedtatt å legge forslag om å endre praksis for faste tilskudd til profesjonelle kulturinstitusjoner fra tidsuavgrensede tilskudd til en søknadsbasert tilskuddsordning på 1- til 3-årige tilskudd, innenfor eksisterende ramme, ut på høring.

Nå er forslag til kommuneplanens samfunnsdel ute på høring. Bystyret vedtok 1. oktober å legge forslag til kommuneplan, samfunnsdelen 2020-2032,  ut til høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres etter plan- og bygningsloven § 11-14

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Kristiansund kommune tildeler årlige driftstilskudd til allmenne kulturformål innen frivillig sektor.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund