Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering og byggesak

Høring og offentlig ettersyn

Kristiansund kommune tildeler årlige driftstilskudd til allmenne kulturformål innen frivillig sektor.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Sørholmen, R-273, ut til ny høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industriarealet i tillegg til ny boligbebyggelse i Konsul Knudtzons gate 49 og Sørholmsveien 5.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

Hovedutvalg for plan og bygning vedtok i møte 24.2.2020 sak 13/20 mindre reguleringsendring av Jørihaugen vest. Planendringen gjelder endring av reguleringsbestemmelsene knyttet til boligbebyggelsens takform og høyde samt presisering i forhold til 100-metersbeltet langs sjø.

Bystyret vedtok i møte 5. mars å oppheve kravet om reguleringsplan i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund