Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Frist for å melde nye tiltak til Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet og søknad om spillemidler er 1. september.

 

Mer informasjon finnes på www.anleggsregisteret.no

Kontaktperson Kristiansund kommune:

britt.engvig-hjelle@kristiansund.kommune.no

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Forslagstiller er Devoldholmen Utvikling AS. Pir II er reguleringsarkitekt.

Fristen for å komme med innspill til arbeidet med ny kommuneplanens arealdel blir utvidet til 15. september.

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte den 13.12.2018 i sak 18/54 at forslag til utbyggingsavtale
mellom Kristiansund kommune og Rastarkalv Eiendom AS vedrørende
Ådalsgrenda boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager i henhold til plan- og
bygingslovens §17-4.

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Det skal utarbeides ny arealdel til kommuneplanen for Kristiansund kommune. I møte 13. desember vedtok Plan- og bygningsrådet å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Lerøy Midt AS har søkt om tillatelse til sammenslåing av to oppdrettskonsesjoner som allerede i dag driftes som en oppdrettslokalitet. Den omsøkte sammenslåinga er en ren formalitet som verken medfører endringer i de fysiske installasjonene eller driften av de to lokalitetene. Endringen er kun en organisatorisk endring der de to tidligere gitte tillatelsene slås sammen til én tillatelse, 10212 Bogen. Fylkeskommunen som er konsesjonsgiver har imidlertid vurdert det slik at sammenslåinga krever formell høring. Søknaden er i samsvar med kommunens sjøområdeplan. Rådmannen tilrår at kommunen ikke har merknader til sammenslåinga. Eventuelle merknader til søknaden sendes som brev til Kristiansund kommune v/Plan og byggesak, Pb. 178, 6501 Kristiansund, eller som epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 03.01.2019.

 

Her er dokumenter i saken

 

 

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund