Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Det skal utarbeides ny arealdel til kommuneplanen for Kristiansund kommune. I møte 13. desember vedtok Plan- og bygningsrådet å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn.

Lerøy Midt AS har søkt om tillatelse til sammenslåing av to oppdrettskonsesjoner som allerede i dag driftes som en oppdrettslokalitet. Den omsøkte sammenslåinga er en ren formalitet som verken medfører endringer i de fysiske installasjonene eller driften av de to lokalitetene. Endringen er kun en organisatorisk endring der de to tidligere gitte tillatelsene slås sammen til én tillatelse, 10212 Bogen. Fylkeskommunen som er konsesjonsgiver har imidlertid vurdert det slik at sammenslåinga krever formell høring. Søknaden er i samsvar med kommunens sjøområdeplan. Rådmannen tilrår at kommunen ikke har merknader til sammenslåinga. Eventuelle merknader til søknaden sendes som brev til Kristiansund kommune v/Plan og byggesak, Pb. 178, 6501 Kristiansund, eller som epost til postmottak@kristiansund.kommune.no innen 03.01.2019.

 

Her er dokumenter i saken

 

 

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 18.10.2018 i sak 2018/3867 at høringsutkast til “Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og bygningsrådet har i møte 05.04.18 i sak nr. 18/8 vedatt at forslag til utbyggingsavtale mellom Kristiansund kommune og Jørihaugen Vest AS gjeldende Jørihaugen Vest boligfelt skal leggest ut til offentlig ettersyn i 30 dager, etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester vedtok i møte 01.2.2018 i sak 18/420 at høringsutkast til “Forskrift for gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsloven §11 for Kristiansund kommune” skal legges ut til offentlig ettersyn.

​Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte 03.05.18 i sak 18/9 vedtatt at høringsforslag til "hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon for Kristiansund kommune" skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester har i møte 03.05.18 i sak 18/9 vedtatt at høringsforslag til "hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallsreduksjon for Kristiansund kommune" skal legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Kunngjøringen og søknadsdokumentene finner du her:

Kristiansund kommune skal fornye deler av ledningsnettet på Innlandet. Dette medfører endringer i trafikken.

Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 2. januar 2018.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund