Arealstrategien Kristiansund mot 2050 er vedtatt av bystyret

Bystyret vedtok i møte 14. november 2019 Arealstrategi - Kristiansund mot 2050.

Klikk for stort bilde 

24. oktober ble det arrangert en workshop med bred politisk deltakelse. Resultatene fra workshopen ble et viktig grunnlag for utarbeidelsen av arealstrategien.

Formålet med arealstrategien er å lage en kobling mellom de overordnede målsetningene og føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og kommuneplanens arealdel hvor man konkret fastsetter arealbruken for kommunen. Det er en strategi for kommunens langsiktige utvikling. Strategien består av noen prinsipper for det videre arbeidet med arealplanen, og et strategisk kart som viser ønsket utvikling på overordnet nivå.

Klikk her for å lese vedtatt arealstrategi. (19, 8 MB)
Klikk her for å se saksdokumenter til bystyrets behandling av saken.