Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kristiansund bystyre har 18. desember 2018 i sak 18/92 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfallet som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Klikk for stort bilde

Hilde Harstad er daglig leder i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap.