Høring av forslag til planstrategi og planprogram kommuneplanens samfunnsdel.

Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen er slått sammen til et dokument og prosessreglene for planprogrammet jfr. pbl. § 4-1 må følges. Hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres. Planprogrammet for samfunnsdelen skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. 

Bystyret har i møte den 05.03 2020 (sak 11/20) vedtatt å legge forslag til planstrategi 2020–2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2030-2032 ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13.

Plansamarbeid Nordmøre:

For denne valgperioden blir det utarbeidet en felles del av planstrategien som gjelder for hele Nordmøre. Et treårig interkommunalt prosjekt, «Plansamarbeid Nordmøre» i regi av regionrådet har prosjektansvaret, hvor målet er å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging. Kapittel 1-3 i planstrategien er felles for kommunene. Det øvrige er kommunespesifikt og behandles politisk i egen kommune. 

Planstrategi:

Planstrategien er ikke en plan, og den skal ikke inneholde mål og strategier, men drøfte hvordan man vil ta med utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunestyret skal også ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. 

 Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste styringsdokument og peker ut mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling. I forslag til planstrategi for Kristiansund kommune 2020 – 2023 vises det til at det skal gjennomføres en revidering av samfunnsdelen. Dette gjøres for at kommunestyret skal kunne bruke kommuneplanens samfunnsdel som politisk styringsverktøy så tidlig som mulig i valgperioden.

 

Merknader og innspill sendes innen 30. april 2020 til postmottak@kristiansund.kommune.no eller pr. post: Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Les dokumenter her:

Planstrategi og planprogram (PDF, 3 MB)

 
 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Bente Elshaug, bente.elshaug@kristiansund.kommune.no eller til Kjetil Tore Fjalestad, Kjetil.Fjalestad@kristiansund.kommune.no