Melding om vedtak av mindre reguleringsendring for R-260 Skorpa felt 1 og 21, samt del av Meløya

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 24.10.18 i sak 18/41 endring av reguleringsplan for R-260 Skorpa felt 1 og 21, samt del av Meløya.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9, og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt, og sendes til: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund N, innen 23.11.18. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, og klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Se dokumentet under vedrørende klagerett for nærmere opplysninger.

Krav om erstatning og innløsning etter pbl. §§ 15-2 og 15 3 må være fremsatt senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort. Krav skal fremsettes skriftlig til kommunen v/plan- og byggesak.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forslagsstiller Niels Torp AS v/Johan Kahrs, tlf. 92 29 70 78, eller saksbehandler Ingunn Mobæk, tlf. 71 57 43 00, ingunn.mobak@Kristiansund.kommune.no.

Berørte parter har blitt varslet med brev.

Saksdokumenter