Melding om vedtatt reguleringsplan: Ådalsgrenda boligfelt (R-283)

Kristiansund bystyre vedtok i møte 03.10.17 i sak 17/73 detaljregulering for Ådalsgrenda boligfelt.

Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende og konsentrert boligbebyggelse med eneboliger, eneboliger med utleiemuligheter og flermannsboliger på gnr. 116 bnr. 9 ved Storbakken på Frei.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig elektronisk via linken under.

Vedtaket kan påklages, i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund innen 04.11.17. Informasjonsskriv om klagerett er også tilgjengelig via linken under.