R-270 - Thon hotell, Sjøhuset og Annekset - melding om vedtatt detaljregulering

Kristiansund bystyre vedtok i møte 2.10.2018, i sak 10/75 detaljregulering for Thon hotell, Sjøhuset og Annekset. Formålet med planen er å tilrettelegge for bygning av tilleggsfunksjoner for Thon Hotel på Innlandet som omfatter hotellrom og kurssted lagt i to frittliggende bygninger kalt Sjøhuset og Annekset.

 

Følgende eiendom er omfattet av planvedtaket: gnr. 2 bnr. 97, eier Thon Hotellbygg AS.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig her (møteprotokoll bystyret her). Utskrift av dokumentene kan fås ved henvendelse til kommunen. Berørte parter får tilsendt varsel.

 

Vedtaket kan påklages, i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapitel VI. Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund N innen 24.11.2018.