R-272 Nordholmen og Strandgata 18-26, detaljregulering - offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon Formålet med planen er å regulere for boligbebyggelse/tjenesteyting i form av blokker langs Strandgata. På Nordholmen reguleres det, lengst øst på holmen, for tjenesteyting i form av forsamlingslokale, café og liknende. Sentralt og vest på Nordholmen reguleres det for offentlig friområde med lekeplass. Langs Nordsundet – fra Sundbåtkaia i vest og til Nordholmen i øst – foreslås det opparbeidet en offentlig kaifront/strandpromenade som skal fremstå åpen og tilgjengelig.

 

Dokumentene i saken er tilgjengelig elektronisk via linken nedenfor, samt i papirversjon ved Servicetorget i Vågeveien 4.

 

Eventuelle uttalelser/merknader til planforslaget sendes innen 18.11.17, enten via vårt elektroniske skjema som er å finne her, per brev til Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund, eller per mail til byggesak@kristiansund.kommune.no. Dersom eventuelle merknader ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss snarest, og senest innen samme dato.

 

Nærmere orientering/opplysninger om planen kan gis av Jan Brede Falkevik,

tlf. 71 57 42 87, Jan.Brede.Falkevik@kristiansund.kommune.no.