R-272 Reguleringsplan for Nordholmen og Strandgata 18-26, nytt offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nordholmen og Strandgata 18-26, R-272 ut til nytt offentlig ettersyn. Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 6.10.17-18.11.17. Planen viste da bebyggelse med en høyblokk på 8 etasjer helt i vest, og 5 blokker på maks 5 etasjer. Med bakgrunn i nye illustrasjoner utarbeidet av Voll arkitekter presentert i plan- og bygningsrådet den 24.5.18, ga rådet tilbakemelding om at høyblokka må senkes. Nytt planmateriale viser nå to alternativer for bebyggelse. Alternativ 1 har 6 blokker, mens alternativ 2 har 5 blokker. Alle på maks 5 etasjer. Plankart med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget, Vågeveien 4, og her på kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under kunngjøringer. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund innen 4.11.19. Saksbehandler kan svare på spørsmål: Jan Brede Falkevik. Tlf.: 71574287. E-post: jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no

Vedlegg til saken:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10. 

11.

12.

13.

14. 

15.

16.

17

18.

19.

20. 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.