R-279 Husøya sør, detaljregulering, høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet gjorde i møte den 13.12.2018 vedtak om å legge detaljreguleringsplanen for Husøya sør ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er en utvidelse av pukkverksområdet på Husøya, i henhold til kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.02.2011.

Planforslaget og vedtak er lagt ut på kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under fanen «Kunngjøringer», og på Servicetorget, Vågeveien 4.

Merknader/uttalelser til planforslaget må sendes innen 16.02.2019 til:

Kristiansund kommune, Plan- og byggesaksenheten, Postboks 178, 6501 Kristiansund,

eller på epost til: postmottak@kristiansund.kommune.no

Merk henvendelsen med: Høringsuttalelse Husøya sør.

Dersom eventuelle uttalelser ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss snarest, og senest innen samme dato.