R-279 Husøya sør, melding om vedtatt detaljreguleringsplan

Kristiansund bystyre vedtok i møte 18.06.2019, sak 19/49, detaljregulering for Husøya sør. Hensikten med planen er å videreføre uttak av pukkuttak på Husøya. Planområdet ligger på Husøya i Bolgvågen på Frei.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig via lenkene under.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI kan vedtaket påklages. Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund N innen 25.07.2019.

Vedlegg i saken:Plankart, datert 19.03.2019
Reguleringsbestemmelser, datert 19.03.2019
Planbeskrivelse, datert 19.03.2019
ROS-analyse, datert 08.02.2012
Støyrapport, datert 09.03.2018
Støysonekart, datert 30.11.2013
Støvnedfall, datert 30.11.2013
Kulturminneregistrering, datert januar 2014
Miljøfaglig utredning, datert 19.06.2014
Vurdering av effekt av nitrogentilførsel på naturmangfoldet, datert 03.06.2014
Asplan Viaks rapport fra 2002, datert 07.06.2002
Avtale mellom Paul Hagen og Mekvik Maskin AS, datert 20.09.2017
3D-illustrasjon, datert 12.04.2018
Avslutningsplan og snitt med tegnforklaring, datert 06.06.2018
Snitt E4 A1, datert 06.06.2018
Snitt E4 A4, datert 06.06.2018

Merknader ved offentlig ettersyn:
Avinor, datert 04.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 12.02.2019
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.02.2019 – INNSIGELSE
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 04.04.2019 – TREKKING AV INNSIGELSE
Kristiansund kommune, kommunalteknikk, datert31.12.2018
Kystverket, Midt-Norge, datert 17.01.2019
Mattilsynet, datert 07.02.2019
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 02.01.2019
Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 29.01.2019
Statens vegvesen, datert 14.02.2019