R-282 Port Arthur havn vest - melding om vedtatt reguleringsplan

Kristiansund bystyre vedtok i møte 109.04.18 i sak 18/23 detaljregulering for Port Arthur havn vest.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 59 boenheter (57 nye) på gnr/bnr. 2/159 m.fl. på Innlandet.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig elektronisk via linken under.

Vedtaket kan påklages, i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund innen 26.05.2018. Informasjonsskriv om klagerett er også tilgjengelig via linken under.