R-286 Rv. 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen - vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 27.08.19 sak 19/00462 detaljregulering for Rv. 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen. Hensikten med planen er å legge til rette for en mer effektiv trafikkavvikling i krysset riksveg 70, Freikollveien og fylkesvei 265 Kvalvågveien, samt å forbedre de fysiske forholdene for myke trafikanter på strekningen Rensvik-Rensvikholmen.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig i lenkene under. 

I henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI kan vedtaket påklages. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato 02.11.19. Grunngitt klage sendes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 23.11.19.