R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen, høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg plan og bygning gjorde i møte den 01.03.2021, i sak 14/21, vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Devoldholmen ut til høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av et senter for undervisning, forskning, innovasjon og næringsutvikling, og å transformere Devoldholmen til en levende ny bydel, med nytt torg, forsterket kollektivknutepunkt og oppgraderte løsninger for gående og syklende.

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak sentrumsformål, kombinert samferdselsanlegg (havnelager, kollektivterminal, parkeringshus), veg, torg, kai og havneområde i sjø.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 30.04.21.
Merk oversendelsen med PLAN-19/00047.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Kristin Hoel Fugelsnes, tlf. 71573876, eller e-post kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no

 

Saksdokumenter:

Politisk vedtak, R-288 Devoldholmen, 01.03.21, sak 14_21 (PDF, 122 kB)

Saksframlegg, 1. gangs behandling, R-288 Devoldholmen (PDF, 2 MB)

 

Planhefte

Plankart, R-288 Devoldholmen, 12.02.21 (PDF, 487 kB)

Planbestemmelser, R-288 Devoldholmen, 11.03.21 (PDF, 365 kB)

Planbeskrivelse, R-288 Devoldholmen, 11.03.21 (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning, R-288 Devoldholmen, 15.10.20 (PDF, 4 MB)

Konsekvensutredning Vedlegg - Volumvarianter, R-288 Devoldholmen (PDF, 752 kB)

ROS-analyse, R-288 Devoldholmen, 15.02.21 (PDF, 2 MB)

 

Illustrasjoner

Illustrasjonsvedlegg, R-288 Devoldholmen, 15.02.21 (PDF, 20 MB)

 

Rapporter/fagutredninger

Geoteknisk skisseprosjekt Devoldholmen, R-288 Devoldholmen, 17.09.20 (PDF, 2 MB)

Geotekniske grunnundersøkelser, R-288 Devoldholmen, 09.12.19 (PDF, 6 MB)

Miljøgeologiske undersøkelser, R-288 Devoldholmen 27.01.20 (PDF, 5 MB)

Støyutredning, R-288 Devoldholmen, 30.10.20 (PDF, 2 MB)

Redegjørelse havnivå - stormflo - bølgepåvirkning, R-288 Devoldholmen, 15.02.21 (PDF, 392 kB)

Notat bølgepåvirkning, Asplan Viak, R-288 Devoldholmen, 12.02.21 (PDF, 518 kB)

Notat parkering, R-288 Devoldholmen, 12.02.21 (PDF, 362 kB)

Trafikkrapport, R-288 Devoldholmen, 16.09.20 (PDF, 4 MB)

VA-plan - eksisterende - planlagt, R-288 Devoldholmen, 16.09.20 (PDF, 3 MB)

VA-plan overordnet REV01, R-288 Devoldholmen, 16.09.20 (PDF, 327 kB)

 

Andre vedlegg

Planprogram, R-288 Devoldholmen, 29.06.18 (PDF, 2 MB)

Oppstartsmøte referat, R-288 Devoldholmen, 19.03.19 (PDF, 156 kB)

Varsler om oppstart planarbeid 24.06.19, varsler om planutvidelse 10.06.20, R-288 Devoldholmen (PDF, 2 MB)

Merknader til oppstart samlet, R-288 Devoldholmen (PDF, 3 MB)

Merknader til oppstart, oppsummert og kommentert, R-288 Devoldholmen (PDF, 178 kB)

Innspill fra KNH, R-288 Devoldholmen, 11.01.21, 30.10.20 (PDF, 710 kB)

FK, FRAM, SVV samrådsmøte oppsummering, R-288 Devoldholmen, 24.08.20 (PDF, 232 kB)

FK-antikvar samrådsmøte oppsummering, R-288 Devoldholmen, 19.11.19 (PDF, 148 kB)

SVV samrådsmøte oppsummering, R-288 Devoldholmen, 15.11.19 (PDF, 213 kB)