R-291 Detaljregulering for Sommerro gnr./bnr. 31/35 m.fl. - vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den 28.01.21, sak.nr. 4/21, detaljreguleringsplan for Sommerro gnr./bnr. 31/35 m.fl.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for avlastningsboliger tilpasset barn og unge med spesielle behov. Det skal også legges til rette for bygging av boliger med tilhørende anlegg. Noen av disse skal kunne tilrettelegges som kommunale boliger for bo-trening.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Dokumentene vil også være tilgjengelige via Servicetorget.

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket ble kunngjort i Tidens Krav 06.02.21.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00031.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 27.02.21.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken. christanse.yttervik@kristiansund.kommune.no, 71573886

Saksdokumenter

Saksfremlegg 2. gangs behandling
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Øvrige saksdokumenter og saksprotokoll kan finnes i denne linken.