R-291 Sommerro gnr./bnr. 32/35 m. fl.

Høring og offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for plan og bygning gjorde i møte 24.02.2020, sak nr. 12/20, vedtak om å legge detaljregulering for Sommerro, bnr./bnr. 32/35 m.fl., plan-id R-291, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med tilhørende anlegg og boligområder med tilhørende anlegg og infrastruktur. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse, naturområde/grønnstruktur og lekeområde og ulike veiformål.

Følger reguleringen får for området er små, planen er stort sett i tråd med gjeldende kommuneplan.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Kristiansund kommune sin hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under kunngjøringer. Dokumentene er også tilgjengelig på Servicetorget, Vågeveien 4.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også kommunens hjemmeside. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb 178, 6501 Kristiansund innen 08.05.2020

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg.

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Magnhild Gjengedal som kan treffes på telefon 71574324. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00031 ved alle henvendelser.